Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Kultury Polskiej

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-11 do 2017-09-13 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego.

Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą.

Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe

I ETAP postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, gdzie 5.0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt).

Do rozmowy dopuszczona zostanie liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (z najwyższą średnią z toku studiów).

II ETAP postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 19 -20 września 2017 r.
Temat rozmowy należy przesłać w terminie do 13 września 2017 r. na adres: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl
(W przypadku rozpoczęcia studiów II stopnia w Instytucie temat zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest traktowany jako wiążący - można go zmienić.)
Termin ogłoszenia harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 18 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia: 22 - 25 września 2017 r.
(ewentualna druga tura przyjmowania dokumentów, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze, 26 -27 września 2017 r.)
Znajdź nas na mapie: Instytut Kultury Polskiej