Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Kultury Polskiej

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-31 do 2018-09-10 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego.

Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą.

Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

I ETAP postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, gdzie 5.0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt), według wzoru:

  • średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100: 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku).

Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów).

II ETAP postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

I etap postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku studiów  

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów. 

Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów).

II etap postępowania kwalifikacyjnego rozmowa kwalifikacyjna

II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość j. polskiego dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 14 września 2018 r. w godzinach od 11:00 do 13:00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17 oraz 18 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 14 września 2018 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20 września 2018 r., godz. 14:00

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 21 oraz 24 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Kultury Polskiej