Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Kultury Polskiej

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego.

Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą.

Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych (tylko od pierwszego roku studiów) mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskali średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów. Osoby spełniające te warunki dopuszczone zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej.

Forma egzaminu: egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:
1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 16-18 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 23-24 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Kultury Polskiej