University of Warsaw / Faculty of Polish Studies

General and Clinical Speech and Language Therapy

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii różnych zaburzeń języka/mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
 • poradnie społeczno-zawodowe;
 • gabinety logopedyczne,

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • oddziały otolaryngologii, audiologii i foniatrii,
 • oddziały neonatologii,
 • punkty doboru aparatów słuchowych,
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • placówki szkolno-pedagogiczne dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.

Student studiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna poszerza wiedzę nabytą wcześniej na studiach pierwszego stopnia z zakresu:

1. językoznawstwa, w tym:

 • norm i standartów zachowań językowokomunikacyjnych;
 • kultury języka, etycznych i pragmatycznych aspektów komunikacji interpersonalnej;
 • komunikacji językowej i alternatywnej;

2. psycholpedagogicznych aspektów komunikacji językowej i jej zaburzeń, w tym:

 • podstaw metodologii badań logopedycznych
 • neuropsychologii;
 • wspomagania rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej;

3. medycznych  podstaw logopedii, w tym:

 • foniatrii, audiologii,
 • psychiatrii,
 • medycznej terapii osób z dysfagią,
 • poradnictwa genetycznego.

4. logopedii: diagnozy i terapii zaburzeń mowy, w tym:

 • mowy niepłynnej; zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, niedokształcenia mowy: pochodzenia korowego,  u osób z autyzmem, u osób z upośledzeniem umysłowym;
 • afazji, dyzartrii;
 • rozszczepów podniebienia i wargi, logopedycznej terapii osób z dysfagią, rehabilitacji głosu po laryngektomii;
 • diagnozy i terapii logopedycznej.

Poszerza umiejętności w zakresie:

1. przyswojenia metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  rozwojowych i nabytych zaburzeń mowy;

2. opisu objawów językowych i niejęzykowychi zaburzeń mowy;

3. sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;

4. współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodzina pacjentaw celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Admission rules

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu i procesu komunikatywnego (audiofonologii).

Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim lub na kierunku filologia polska, specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Kandydaci – absolwenci studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu i procesu komunikatywnego (audiofonologii) oraz absolwenci wszystkich studiów logopedycznych realizowanych na uczelniach innych niż Uniwersytet Warszawski – dodatkowo zostaną poddani tzw. sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata wynosi 0.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma).

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zostanie stworzona wspólna lista rankingowa.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci zostaną poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata wynosi 0.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma).

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10-11 lipca 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu predyspozycyjnego(rozmowy kwalifikacyjnej): 10-11 lipca 2018 r. (informacja o dokładnej godzinie rozmowy pojawi się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK).

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2018 r., po godz. 14.00, hol na parterze w gmachu głównym Wydziału Polonistyki oraz konta kandydatów w systemie IRK.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 17-18 lipca 2018 r., godz. 9.00-15.00, sala nr 6, parter, gmach główny Wydziału Polonistyki.

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki