University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Anthropocentric Linguistics and Culturology

Applied linguistics (English and Russian languages section)

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

5

Language

Polish

Description

  

Limit miejsc wspólny dla wszystkich sekcji językowych

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia sekcji: 15

Kształcenie odbywa się w ramach specjalności tłumaczenia specjalistyczne. Możliwa jest także realizacja dodatkowego modułu: dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego. Szczegóły dotyczące programu studiów znajdują się na stronie: www.iksi.uw.edu.pl. Aby dokonać wyboru dodatkowego modułu, należy wypełnić pisemną deklarację i złożyć ją wraz z innymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji.

Efekty kształcenia dla specjalności tłumaczenia specjalistyczne:

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia ze specjalnością tłumaczenie specjalistyczne zna na poziomie C2 dwa języki obce, ma także utrwaloną bazę leksykalną z różnych zakresów tematycznych oraz terminologię podstawowych języków specjalistycznych. Posiada wiedzę ogólną dotyczącą realiów polityczno-społecznych, literatury i szeroko pojętej kultury obszarów wybranych języków obcych, stanowiącą bazę kulturową tłumacza. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną lingwistyki stosowanej, terminologię z zakresu tej dyscypliny: w szczególności posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu teorii przekładu i prakseologii tłumaczenia. Posiada profesjonalną kompetencję translatorską w dwóch językach obcych w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów ogólnych i specjalistycznych z różnych dziedzin tematycznych (polityka, ekonomia, prawo, medycyna, technika) oraz tekstów specjalistycznych; zna specyfikę i metody tłumaczeń specjalistycznych oraz tłumaczeń przysięgłych. Potrafi integrować posiadaną wiedzę z zakresu translatoryki dla rozstrzygania kluczowych problemów tłumaczeniowych (np. kryteria adekwatności i doboru ekwiwalentów). Orientuje się w najnowszych zdobyczach techniki przydatnych w translatoryce: zna i potrafi wykorzystać popularne programy komputerowe wspomagające pracę tłumacza. Potrafi korzystać ze źródeł słownikowych i tekstowych, wykorzystać nowe media w celu rozwiązania problemów językowych i pozyskiwania danych niezbędnych w pracy tłumacza; potrafi też tworzyć na własny użytek terminologiczne bazy danych oraz przedstawić je w formie słownika dwu- lub wielojęzycznego.

Efekty kształcenia dla specjalności tłumaczenia specjalistyczne uzupełnione o dodatkowy moduł: dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego:

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia ze specjalnością dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego zna na poziomie C2 dwa języki obce, potrafi operować słownictwem z różnych zakresów tematycznych, także specjalistycznych, ma utrwalone struktury morfologiczno-składniowe oraz posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania tych języków na różnych etapach edukacji i w różnych placówkach edukacyjnych. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu glottodydaktyki: teorii nauczania, uczenia się, pedagogiki ogólnej, poszerzoną o wiedzę na temat nauczania języków specjalistycznych. Potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, ustanawiać relacje interpersonalne w grupie oraz budować systemy interakcji grupowej, sprawnie zarządzać poszczególnymi etapami procesu dydaktycznego. Potrafi określić cele edukacyjne i dopasować do nich metody dydaktyczne oraz zaplanować i poprowadzić lekcję adekwatnie do poziomu wiedzy uczniów. Potrafi samodzielnie wyszukiwać obcojęzyczne materiały dydaktyczne oraz wykorzystywać zasoby internetowe do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych, także w zakresie języków specjalistycznych. Prowadząc zajęcia w oparciu o nowe technologie i systemy interaktywne przekazuje wiedzę nie tylko dotyczącą języka obcego, ale również aspektów kulturowych i realiów danego obszaru językowego. Jest w stanie nauczać wybranych języków specjalistycznych oraz tworzyć programy ich nauczania dopasowane do poszczególnych etapów edukacyjnych i zapotrzebowania korporacji. Zna strukturę i funkcjonowanie systemu edukacji w krajach wybranych obszarów językowych.

Admission rules

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej. 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym (dowolny kierunek).

Kandydat legitymujący się dyplomem uzyskanym na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie 2 języków obcych, w procesie rekrutacyjnym wybiera jako języki będące przedmiotem studiów tylko te, które były przedmiotem studiów pierwszego stopnia.

Zasady kwalifikacji:

1. Absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie 2 języków obcych (spośród języków: angielskiego, rosyjskiego) (wyszczególnionych w dyplomie lub jako języki wykładowe w suplemencie do dyplomu) – konkurs dyplomów*/**,

2. Absolwenci kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie jednego języka obcego
(spośród języków: angielskiego, rosyjskiego) – o przyjęciu decyduje:  

 • ocena na dyplomie (licencjat) - przeliczana na punkty rekrutacyjne - ocena ta stanowić będzie 50% punktacji *
 • drugie 50% punktacji stanowić będzie wynik ustnego egzaminu wstępnego przeprowadzonego z kandydatem w drugim języku obcym w oparciu o podane poniżej zagadnienia tematyczne**

Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

3. Absolwenci innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana – końcową punktację stanowi wynik ustnych egzaminów wstępnych przeprowadzonych z kandydatem w dwóch językach obcych (angielskim, rosyjskim) w  oparciu o podane poniżej zagadnienia tematyczne. Wynik ten jest wyrażony procentowo (po 50% z każdego egzaminu wstępnego).

Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

* Przeliczenie ocen na dyplomie na punkty rekrutacyjne:

Skala ocen bez ocen połówkowych

Skala ocen z ocenami połówkowymi

bardzo dobry – 100%

celujący – 100%

dobry – 80%

bardzo dobry – 95%

dostateczny – 30%

dobry plus – 85%

 

dobry – 70%

 

dostateczny plus – 40%

 

dostateczny – 30%

**Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu wstępnego (ustnego) z jednego lub dwóch wybranych języków obcych. Zastrzeżenie! Jeśli kandydat wyrazi chęć przystąpienia do egzaminu wstępnego, w procesie rekrutacji brany pod uwagę będzie tylko i wyłącznie wynik, jaki kandydat osiągnie na egzaminach wstępnych. Decydując się na ten krok, kandydat nieodwołalnie rezygnuje z uwzględniania w procesie rekrutacji oceny, jaka widnieje w dyplomie lub w suplemencie do dyplomu.

Przebieg ustnego egzaminu wstępnego z języka wiodącego i/lub drugiego:

 • Kandydat losuje 3 tematy dotyczące zagadnień podanych poniżej.
 • Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych.
 • Kandydat wypowiada się na wybrany temat przed Komisją, której członkowie mogą zadawać mu dodatkowe, dotyczące tematu pytania sprawdzające stopień opanowania umiejętności rozumienia ze słuchu oraz budowania wypowiedzi spontanicznych.

Lista zagadnień tematycznych:

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Podczas każdego ustnego egzaminu wstępnego można uzyskać maksymalnie 100 pkt przyznanych wg następującej skali ocen:

 • treść – maks. 40 pkt
 • wymowa – maks. 10 pkt
 • poprawność gramatyczna – maks. 20 pkt
 • bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, z czego:

 • wynik egzaminu ustnego z języka wiodącego – maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z języka drugiego – maks. 100 pkt

Kandydat zda egzamin wstępny, gdy łącznie uzyska minimum 60 pkt. w tym:

 1. z języka wiodącego nie mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 2. z języka drugiego nie mniej niż 30 pkt, tj. 30%

Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 2 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej. 

Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego oraz egzamin ustny z dwóch języków obcych. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.

Z egzaminu ustnego z języka polskiego zwolnieni są kandydaci posiadający na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego.

Przebieg egzaminu:

1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego.

Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne).

Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%.

2. Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka wiodącego oraz drugiego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka wiodącego oraz drugiego będzie uzyskanie minimum 30% pkt z egzaminu ustnego z języka polskiego.

Przebieg egzaminów ustnych z języków obcych (jednakowy dla języka wiodącego i drugiego):

Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne).

Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt (za rozmowę w języku wiodącym oraz za rozmowę w języku drugim), a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks 15 pkt

Lista zagadnień tematycznych:

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz dwóch języków obcych:

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt, z czego:

 • wynik egzaminu ustnego języka polskiego – maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z j. drugiego – maks. 100 pkt

Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 90 pkt.

Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy:

 1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 2. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 3. uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.

Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 3 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

Date of exams

Termin egzaminu: 16 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 18-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej