University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Applied Linguistics

Lingwistyka stosowana - ILS, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem japońskim jako drugim), stacjonarne, drugiego stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-09-09 23:59:59

Limit of students

15

Language

język kierunkowy (wedle wyboru specjalności)/polski

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Admission rules

1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby:

1.1. znające biegle:

1.1.1. język polski
oraz
1.1.2. co najmniej jeden spośród następujących pięciu języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
oraz
1.1.3 język japoński

1.2. wykazujące zdolności w zakresie tłumaczenia na język polski z przynajmniej jednego z pięciu języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2.,

1.3. zainteresowane pisaniem – w jednym z pięciu języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2. – pracy magisterskiej z obszaru lingwistyki, translatoryki, glottodydaktyki lub kulturoznawstwa,

oraz

1.4. legitymujące się:

1.4.1. tytułem licencjata lub magistra filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej
w zakresie:

1.4.1.1. jednego z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz języka japońskiego
lub
1.4.1.2 jednego z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz certyfikatem stwierdzającym znajomość języka japońskiego co najmniej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
lub
1.4.1.3 języka japońskiego, pod warunkiem, że legitymują się także certyfikatem stwierdzającym znajomość języka B z puli pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2 co najmniej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),

lub

1.4.2. równoważnym tytułem uczelni zagranicznej – pod warunkiem znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach tłumaczeniowych oraz innych zajęciach wymagających znajomości języka polskiego, które oferowane są w ILS, przy czym za wystarczający poziom znajomości języka polskiego uznaje się taki, który umożliwia osiągnięcie oceny co najmniej dostatecznej ze sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2.2
lub
1.4.3. tytułem licencjata, magistra lub inżyniera (lub równoważnym) dowolnego innego kierunku studiów – pod warunkiem, że legitymują się także certyfikatem stwierdzającym znajomość jednego języka z puli pięciu wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz języka japońskiego co najmniej na poziomie C1 biegłości ESOKJ.

Uwaga:

 1. Dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (bądź wyższego lub równoważnego), pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu odpowiedniego dyplomu (lub dyplomów), względnie odpisu takiego dyplomu (lub dyplomów), przed zakończeniem procedury kwalifikacyjnej.
 2. Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają uprawnień do nauczania dwóch języków obcych, są zobowiązani do uzupełnienia ich w czasie trwania studiów magisterskich. Tryb ich uzupełnienia określa Dyrekcja ILS, szczegółowych informacji udziela sekretariat ds. studenckich. Lista różnic programowych dostępna jest na stronie www ILS.

2.  Zasady procedury kwalifikacyjnej

2.1. Przed przystąpieniem do procedury kwalifikacyjnej na stacjonarne studia drugiego stopnia, kandydat musi dokonać wyboru języka B (głównego) spośród puli pięciu wymienionych w punkcie 1.1.2. Językiem C jest język japoński.

Uwaga: Język B jest językiem, w zakresie którego i w którym kandydat będzie pisać pracę magisterską w normalnym trybie studiów w ILS UW, natomiast język C jest językiem, w zakresie którego i/lub w którym kandydat może pisać pracę magisterską jedynie wyjątkowo, w trybie indywidualnym, za zgodą Rady Instytutu ILS UW.

2.2.  Przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) w ILS UW, wymaga spełnienia przez kandydatów warunków sformułowanych w punkcie 1 oraz ze względu na charakter studiów
i obowiązujące limity miejsc, jest dodatkowo zależne od pozycji kandydata w łącznym rankingu

2.2.1. wyników sprawdzianu z zakresu tłumaczenia pisemnego na język polski z zadeklarowanego języka B
oraz
2.2.2. ocen na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie jednego lub jednego z puli pięciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz języka japońskiego tj. ocen na dyplomach, o których jest mowa w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2 przy czym w przypadku legitymowania się więcej niż jednym dyplomem tego rodzaju, brany jest pod uwagę dyplom studiów w zakresie języka zadeklarowanego przez kandydata jako język B.

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w rankingu wynosi 100, w tym:

 • maksymalnie 50 punktów za ocenę na sprawdzianie z zakresu tłumaczenia pisemnego na język polski z zadeklarowanego języka B, przy czym w przypadku nieosiągnięcia na sprawdzianie oceny co najmniej dostatecznej kandydat nie będzie brany pod uwagę w dalszej procedurze kwalifikacyjnej;
 • maksymalnie 50 punktów za ocenę na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie jednego z puli pięciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i/lub języka japońskiego

Uwaga: Punkty za dyplom uzyskują jedynie kandydaci legitymujący się dyplomami, o których mowa w punktach 1.4.1 i 1.4.2.

Obowiązują następujące zasady przeliczania ocen na punkty:

 • 3 = 10 pkt.
 • 3,5 = 20 pkt.
 • 4 = 30 pkt.
 • 4,5 = 40 pkt.
 • ≥5 = 50 pkt.

W przypadku osób, które uzyskają identyczną pozycję w łącznym rankingu, obowiązują następujące dodatkowe kryteria kwalifikacji:

1)   w pierwszej kolejności preferowani są kandydaci wymienieni w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2, w tym kolejno

 • osoby legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch języków (B i C),
 • osoby legitymujące się dwoma dyplomami o ww. charakterze, które uzyskały wyższe oceny na dyplomie licencjackim (bądź wyższym lub równoważnym) w zakresie języka C,

2)   w przypadku osób, które nie legitymują się takim dyplomem w zakresie języka C,

 • osoby legitymujące się  certyfikatem sprawdzającym znajomość drugiego języka na poziomie C2 biegłości ESOKJ;
 • wśród kandydatów wymienionych w punkcie 1.4.3., preferowane są osoby legitymujące się certyfikatem stwierdzającym znajomość drugiego języka (język C) na poziomie C2 biegłości ESOKJ.

2.3.  Po przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW przeprowadzana jest kwalifikacja do sekcji tłumaczeń pisemnych i ustnych.

2.4. Procedura kwalifikacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW jest niezależna od kwalifikacji na inne kierunki i/lub specjalności studiów w ILS UW i pozostaje bez wpływu na ubieganie się o przyjęcie na ww. kierunki i/lub specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW kandydat może bez żadnych ograniczeń ubiegać się o przyjęcie – na zasadach kwalifikacji sformułowanych dla danego kierunku i/lub specjalności – na niestacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW lub na stacjonarne studia drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności w ILS UW, stosownie do oferty w danym roku akademickim.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin egzaminu: 11 września 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 września 2017 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 14-15, 18 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej

Lista dokumentów: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/
Prosimy pamiętać o certyfikatach językowych, jeśli je Państwo zadeklarowali!