University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Applied Linguistics

Lingwistyka stosowana - ILS, specjalności: tłumaczeniowa; nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem japońskim jako drugim), stacjonarne, drugiego stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

język kierunkowy (wedle wyboru specjalności)/polski

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje jeden spośród pięciu oferowanych jako język B języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i hiszpański oraz język japoński jako język C.

Na studiach magisterskich (studia II stopnia) program kształcenia tłumaczy obejmuje dwie specjalności: tłumaczeniową i nauczycielsko-tłumaczeniową oraz w ich ramach dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

Studia przeznaczone są dla osób znających biegle język polski oraz wykazujące zdolności w zakresie tłumaczenia na język polski z wybranych języków obcych, zainteresowane pisaniem pracy magisterskiej z obszaru lingwistyki, translatoryki, glottodydaktyki lub kulturoznawstwa.

Program studiów obejmuje, zależnie od wybranej specjalności i specjalizacji, zajęcia z tłumaczenia specjalistycznego o szerokim spektrum tematycznym (prawo, finanse, ekonomia, polityka, technika), o tematyce autorskiej, warsztaty z przekładu literackiego, ćwiczenia z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, narzędzi CAT czy dydaktyki języków obcych.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada znajomość dwóch języków obcych na poziomie C2 w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Absolwent specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C we wszystkich placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).
 4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków obcych, m. in. w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.

Admission rules

Wybór ścieżki studiów

 1. Każdy kandydat wybiera jako język B (główny) jeden spośród pięciu następujących języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski.

  Dla wszystkich kandydatów na studia z językiem japońskim jest to język C (drugi).

 2. Każdy kandydat wybiera także specjalność: tłumaczeniową lub nauczycielsko-tłumaczeniową, przy czym osoby, które nie posiadają uprawnień do nauczania dwóch języków obcych, mogą wybrać wyłącznie specjalność tłumaczeniową (możliwość ewentualnego uzupełniania różnic programowych związanych z uprawnieniami pedagogicznymi będzie rozpatrywana w trybie indywidualnym). Absolwenci specjalności tłumaczeniowej uzyskują dyplom magistra lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch wybranych języków (B i C), zaś absolwenci specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej uzyskują dyplom magistra lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch wybranych języków (B i C) oraz uprawnienia do nauczania tych języków we wszystkich placówkach oświatowych.
 3. Kandydaci deklarują także wybór sekcji tłumaczeniowej: ustnej lub pisemnej. Do sekcji ustnej odbywa się dodatkowa kwalifikacja, do której przystępują wyłącznie osoby przyjęte na studia. Odbywa się ona po zakończeniu rekrutacji, a przed rozpoczęciem zajęć. Osoby, które nie zakwalifikują się do sekcji tłumaczeń ustnych, kwalifikowane są do sekcji tłumaczeń pisemnych. Dla języka japońskiego prowadzona jest wyłącznie sekcja tłumaczeniowa pisemna. Wybór sekcji ustnej możliwy jest dla języka B.

Sylwetka kandydata

 1. Zna biegle język polski oraz wybrany język B i język japoński.
 2. Wykazuje zdolności w zakresie tłumaczenia na język polski z wybranego języka B.
 3. Jest zainteresowany pisaniem w wybranym języku B pracy magisterskiej z obszaru lingwistyki, translatoryki, glottodydaktyki lub kulturoznawstwa[1].

Warunki kwalifikacji na studia

 1. Zdanie egzaminu pisemnego z tłumaczenia z wybranego języka B na język polski. Egzamin potwierdza wystarczająca znajomość języka polskiego oraz stanowi podstawę przyznania punktów w procesie rekrutacji i ułożenia rankingu osób zakwalifikowanych.
 2. Posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia[2].
 3. Potwierdzenie znajomości języka B: tytuł licencjata lub magistra filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka B (lub równoważny tytuł uczelni zagranicznej) lub certyfikat językowy na poziomie C1 lub wyższym wg ESOKJ z tego języka.
 4. Potwierdzenie znajomości języka C - japońskiego: tytuł licencjata lub magistra japonistyki, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka japońskiego (lub równoważny tytuł uczelni zagranicznej) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka japońskiego, będący odpowiednikiem certyfikatu na poziomie C1 według ESOKJ.

Dyplom ukończenia studiów wyższych spełnia w procesie rekrutacji podwójną rolę: jest podstawą przyjęcia na studia II stopnia oraz może być potwierdzeniem wymaganej znajomości jednego lub obu wybranych języków obcych. Jeśli kandydat nie posiada dyplomu z kierunku: filologia kulturoznawstwo lub lingwistyka stosowana w zakresie któregoś z wybranych języków (B i C), musi przedstawić na potwierdzenie znajomości tego języka odpowiedni certyfikat.

Przebieg procedury kwalifikacyjnej i zasady oceny:

 1. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK deklarując w szczególności:   
      a. Wybrane języki obce B;
      b. Posiadane dyplomy uprawniające do podjęcia studiów;
      c. Posiadane certyfikaty językowe, jeśli są wymagane do podjęcia studiów (patrz wyżej);
      d. Chęć podejścia do kwalifikacji do sekcji tłumaczeniowej ustnej;
 2. W wyznaczonym terminie kandydaci biorą udział w sprawdzianie pisemnym, polegającym na tłumaczeniu pisemnym z wybranego języka B na język polski.
 3. Komisja egzaminacyjna ocenia prace kandydatów w skali od 0 do 100 punktów, przy czym uzyskanie poniżej 20 punktów oznacza ocenę niedostateczną i eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 4. Komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów z podziałem na języki B w ramach ustalonego limitu miejsc dla sekcji japońskiej. Miejsce kandydata na liście rankingowej zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie, a w przypadku jednakowej liczby punktów brane są pod uwagę dyplomy i certyfikaty językowe zgodnie ze szczegółowymi zasadami[3].
 5. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w wyznaczonym terminie w sekretariacie ILS komplet wymaganych dokumentów, w szczególności oryginały lub odpisy dyplomów i/lub certyfikatów wymienionych powyżej. Lista pozostałych wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie Biura ds. Rekrutacji UW oraz na www.ils.uw.edu.pl.
 6. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy zostali na nie zakwalifikowani oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 7. Po przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW przeprowadzana jest wśród osób chętnych kwalifikacja do sekcji tłumaczeń ustnych. Osoby, które nie zakwalifikują się do sekcji tłumaczeń ustnych, kwalifikowane są do sekcji tłumaczeń pisemnych. Kwalifikacja do sekcji tłumaczeniowej nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu na studia.

Procedura kwalifikacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW jest niezależna od kwalifikacji na inne kierunki i/lub specjalności studiów w ILS UW i pozostaje bez wpływu na ubieganie się o przyjęcie na ww. kierunki i/lub specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW kandydat może bez żadnych ograniczeń ubiegać się o przyjęcie – na zasadach kwalifikacji sformułowanych dla danego kierunku i/lub specjalności – na niestacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW lub na stacjonarne studia drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności w ILS UW, stosownie do oferty w danym roku akademickim.


[1] Język B jest językiem, w zakresie którego i w którym kandydat będzie pisać pracę magisterską w normalnym trybie studiów w ILS UW, natomiast język C jest językiem, w zakresie którego i/lub w którym kandydat może pisać pracę magisterską jedynie wyjątkowo, w trybie indywidualnym, za zgodą Rady Instytutu ILS UW.

[2] Dopuszczalne jest tymczasowo przedstawienie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (bądź wyższego lub równoważnego), pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu odpowiedniego dyplomu (lub dyplomów), względnie odpisu takiego dyplomu (lub dyplomów), przed zakończeniem procedury kwalifikacyjnej.

[3] W przypadku jednakowego wyniku egzaminu, pierwszeństwo na liście mają kolejno kandydaci:

a)     Posiadający dyplom z kierunku lingwistyka stosowana w zakresie obu wybranych języków: B i C;

b)     Posiadający dyplom z kierunku lingwistyka stosowana w zakresie wybranego języka B oraz dyplom z kierunku japonistyka.

c)     Posiadający w zakresie języka C dyplom z kierunku japonistyka, a gdyby zaistniała konieczność dalszego rozróżnienia pomiędzy takimi kandydatami, decydować będzie ocena na tym dyplomie;

d)    Posiadający certyfikat na poziomie C2 w zakresie wybranego języka C.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin egzaminu: 6 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 10 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 11-13 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej