Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

64

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Lubisz matematykę? Sprawia Ci przyjemność rozwiązywanie zadań?

Studiuj matematykę!

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Nauczymy Cię niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Pracodawcy wiedzą, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać! Dlatego nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle.

Oferujemy możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania na studia: 60%

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin

Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem:

 • licencjata matematyki,
 • licencjata matematyki w zakresie zastosowań matematyki,
 • licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka,

którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku matematyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych):

 • analiza matematyczna I.1
 • analiza matematyczna I.2
 • analiza matematyczna II.1
 • analiza matematyczna II.2
 • geometria z algebrą liniową I
 • geometria z algebrą liniową II
 • wstęp do matematyki
 • wstęp do informatyki I
 • wstęp do informatyki II
 • algebra I
 • topologia I
 • matematyka obliczeniowa
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • rachunek prawdopodobieństwa I
 • statystyka I

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią przeliczoną na wynik procentowy za pomocą funkcji m liniowej na każdym przedziale [2+k/2, 2+(k+1)/2], dla k =0,1,...,5 i przyjmującej następujące wartości w końcach tych przedziałów:

x

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

m(x)

0%

25%

50%

75%

90%

95%

100%

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania na studia: 60%

Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 3 lipca 2018 r., godz. 10:00, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, sala 3180.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki