Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku matematyka:

 • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.
 • Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych.
 • Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki.
 • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • W wybranej dziedzinie matematyki zna większość klasycznych definicji i twierdzeń i ich dowody.
 • W wybranej dziedzinie matematyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień będących na etapie badań.
 • W wybranej dziedzinie matematyki zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej.
 • Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz inny język obcy na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej.
 • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej; rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
 • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów.
 • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze.
 • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych.
 • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie tych struktur.
 • Umie, na poziome zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości.
 • W wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki.
 • Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków.
 • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
 • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
 • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
 • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
 • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin

Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem:

 • licencjata matematyki,
 • licencjata matematyki w zakresie zastosowań matematyki,
 • licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka,

którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku matematyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych):

 • analiza matematyczna I.1
 • analiza matematyczna I.2
 • analiza matematyczna II.1
 • analiza matematyczna II.2
 • geometria z algebrą liniową I
 • geometria z algebrą liniową II
 • wstęp do matematyki
 • wstęp do informatyki I
 • wstęp do informatyki II
 • algebra I
 • topologia I
 • matematyka obliczeniowa
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • rachunek prawdopodobieństwa I
 • statystyka I

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalną wysokość średniej wymaganą do zakwalifikowania się na studia oraz tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią przeliczoną na wynik procentowy za pomocą funkcji m liniowej na każdym przedziale [2+k/2, 2+(k+1)/2], dla k =0,1,...,5 i przyjmującej następujące wartości w końcach tych przedziałów:

x

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

m(x)

0%

25%

50%

75%

90%

95%

100%

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 3 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki