Uniwersytet Warszawski / Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia (dla absolwentów MISH)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
  • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, będący absolwentami Kolegium MISH UW lub innych studiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów.

Kandydaci z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów mogą otrzymać maksymalnie 70 pkt.

Zasada przeliczania ocen na dyplomie studiów wyższych jest następująca:

  • ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 70 punktów,
  • ocena bardzo dobry – 60 punktów,
  • ocena dobry plus – 50 punktów
  • ocena dobry – 40 punktów,
  • ocena dostateczny plus – 30 punktów
  • ocena dostateczny – 20 punktów.

Na pierwszy rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 i 25 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych