Uniwersytet Warszawski / Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia (dla absolwentów innych kierunków)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-14 23:59:59

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

 • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
 • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 • konkursu ocen na dyplomie

oraz

 • rozmowy kompetencyjnej.

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Komisja kwalifikacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK, nie później jednak niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kompetencyjnej.

Uwaga:

 • Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy dyplomowej.
 • W wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Kandydaci z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów, przy czym:

 • z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 35 punktów
 • ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 35 punktów.

Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca:

 • ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobry – 30 punktów,
 • ocena dobry plus – 25 punktów
 • ocena dobry – 20 punktów,
 • ocena dostateczny plus – 15 punktów
 • ocena dostateczny – 10 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen na dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy kompetencyjnej daje zerowy wynik w punktacji łącznej. Na I rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. W przypadku osób, które nie mają potwierdzonej znajomości języka polskiego, rozmowa kompetencyjna będzie miała na celu także sprawdzenie znajomości tego języka.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 20 września 2018 r.

Tematy do rozmowy kompetencyjnej należy zgłaszać za pomocą poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018 r. do godz. 23.59

FORMULARZ

(aktywny od 1.08.2018 r. do 14.09.2018 r.)

Niezgłoszenie tematów do 14 września jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Lista osób dopuszczonych do rozmowy kompetencyjnej zostanie ogłoszona 19 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych