University of Warsaw / College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences

Interdisciplinary individual studies in the area of exact science, natural science, social science and the humanities

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-11 to 2018-06-23 23:59:59

Limit of students

30

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: Przyjęcia będą się odbywać pod warunkiem uruchomienia kierunku przez właściwy wydział.

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

 • biologia - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • biotechnologia -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • ochrona środowiska -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • chemia - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • fizyka, astronomia - 20;
 • geografia -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • gospodarka przestrzenna -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geologia -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • matematyka -  bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • informatyka - 10;
 • filozofia - 6;
 • bioetyka - 2;
 • socjologia - 2;
 • kognitywistyka - 4.

Sprawdź terminy egzaminów wstępnych na studia prowadzone w ramach MISMaP:

Astronomia - (termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.)

Biologia - (termin egzaminu: 13-14 września 2018 r.)

Biotechnologia - (termin egzaminu: 13-14 września 2018 r.)

Chemia - (termin egzaminu: 8 czerwca 2018 r.)

Fizyka - (termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.)

Geografia - (termin egzaminu: 18 września 2018 r.)

Geologia – (termin egzaminu: 20 września 2018 r.)

Gospodarka przestrzenna - (termin egzaminu: 18 września 2018 r.)

Informatyka - (termin egzaminu: 2 lipca 2018 r.)

Kognitywistyka - (termin egzaminu: 20 lipca 2018 r.)

Matematyka - (termin egzaminu: 3 lipca 2018 r.)

Ochrona środowiska - (termin egzaminu: 13-14 września 2018 r.)

Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

 • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
 • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem naukowym (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestniczenia w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich). Odznacza się umiejętnością krytycznej oceny posiadanej wiedzy, samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedniego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ma postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje stanowiące o wysokim potencjale zatrudnialności: otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość samodoskonalenia i współpracy.

Więcej informacji na stronie Kolegium MISMaP.

Admission rules

Rekrutacja prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK do Kolegium MISMaP. Kandydaci ustalają kierunek podstawowy i muszą spełnić wymagania stawiane na tym kierunku.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

 1. Wymagania rekrutacyjne na kierunek podstawowy
  Kandydaci muszą spełniać wymagania rekrutacyjne określone przez jednostkę prowadzącą wybrany kierunek studiów.
 2. Wymagania rekrutacyjne dodatkowe
  Kandydaci muszą wylegitymować się 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych przez Kolegium MISMaP)
  • Kandydaci w celu potwierdzenia uzyskania 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy mają obowiązek złożenia karty przebiegu studiów w sekretariacie Kolegium MISMaP do dnia 19 czerwca.
  • Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych przez Kolegium MISMaP), zdają egzamin wstępny na dowolnie wybranym kierunku, oprócz podstawowego, na jednym z wydziałów przeprowadzających taki egzamin (w ramach Kolegium MISMaP). Jeśli kandydat w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym uzyska ocena negatywną, to jest skreślony z listy kandydatów.

Sposób obliczania punktów:

Listę rankingową ustala się według wzoru: W = P + D, gdzie:

P – liczba punktów za rekrutację na kierunku podstawowym
D – liczba punktów za rekrutację na kierunku dodatkowym

W przypadku, gdy kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie średniej ocen, S, ze studiów licencjackich, to P = S.

Jeśli kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie egzaminu i E jest oceną
z tego egzaminu w skali od 3 do 5, to P = 0,8*E.

Jeśli wynik egzaminu E jest podany w postaci liczby punktów, to P = 4*E/M, gdzie M jest maksymalną liczbą punktów do zdobycia.

W przypadku kandydatów, będących absolwentami Kolegium MISMaP liczba D równa się 1.

W pozostałych przypadkach D = 0,2*e, gdzie e jest oceną (w skali od 3 do 5) z postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym.

Jeśli wynik egzaminu E jest podany w postaci liczby punktów, to P = E/M, gdzie M jest maksymalną liczbą punktów do zdobycia.

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia przez Kolegium MISMaP kandydat składa wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie w sekretariacie Kolegium MISMaP.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: zgodnie z harmonogramem Wydziałów partycypujących w Kolegium MISMaP

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 7 dni od ogłoszenia wyników

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych