Uniwersytet Warszawski / Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-11 do 2018-06-23 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
  • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem naukowym (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestniczenia w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich). Odznacza się umiejętnością krytycznej oceny posiadanej wiedzy, samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedniego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ma postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje stanowiące o wysokim potencjale zatrudnialności: otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość samodoskonalenia i współpracy.

Więcej informacji na stronie: www.mismap.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Kandydaci na studia II stopnia muszą spełnić wymagania stawiane przez Wydział wybrany dla kierunku podstawowego. Szczegółowe warunki zostają określone przez Radę danego Wydziału. Jeśli kandydat nie legitymuje się minimum programowym z kierunku podstawowego to Dziekan danego wydziału może wskazać przedmioty kierunkowe do uzupełnienia w ciągu 2 lat studiów II stopnia. Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków prowadzonych przez Kolegium MISMaP – innych niż zgłoszony jako podstawowy – zdają egzamin wstępny na jednym z wydziałów (w ramach Kolegium MISMaP) przeprowadzających taki egzamin.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów: Zgodnie z harmonogramami Wydziałów partycypujących w Kolegium MISMaP.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: Zgodnie z harmonogramami Wydziałów partycypujących w Kolegium MISMaP.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych