Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny

Orientalistyka, afrykanistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultur i języków Afryki. Program studiów obejmuje naukę jednego z języków afrykańskich oraz zespołu zagadnień filologiczno-kulturowych związanych z danym obszarem językowym i z Afryką jako całością.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach afrykańskich
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Afryki
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) oraz podstawową wiedzę o komunikacji w językach europejskich używanych w Afryce (angielskim, francuskim lub portugalskim)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Afryki w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu afrykanistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu afrykanistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury wybranego regionu Afryki w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej wybranego regionu Afryki
 • posługiwać się dwoma językami afrykańskimi na poziomie co najmniej podstawowym lub jednym językiem afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) na poziomie zaawansowanym

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z wybranego regionu Afryki
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe wybranego regionu Afryki, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w wybranym regionie Afryki
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury wybranego regionu Afryki
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury wybranego regionu Afryki. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się dwoma językami afrykańskimi na poziomie co najmniej podstawowym lub jednym językiem afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN.

W wypadku kandydatów:

1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • średnia z całego okresu studiów

2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1* w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie;
 • udokumentowana znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub języka angielskiego na poziomie co najmniej B2**;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  * Kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów z 2 dodatkowych przedmiotów programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: Historia Afryki, Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Sztuka Afryki, Literatura Afryki w językach europejskich.
  ** kandydatów przyjętych na studia ze znajomością języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie minimum 240 godz. drugiego języka afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie dwóch języków afrykańskich (odpowiednio 240 godz. i 60 godz.)

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

Wp = Śo x 100 / 5

gdzie:

Wp – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

2. sposób przeliczania ocen z dyplomu, świadectwa znajomości języków oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 10 pkt.

b. ocena ze świadectwa potwierdzającego znajomość języków (afrykańskiego lub angielskiego – w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena)

 • bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 10 pkt.

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt.

Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna)

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania:

1. Dotyczące motywacji do podjęcia studiów.

2. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika S. Piłaszewicz, E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004).

3. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika S. Piłaszewicz, E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowienio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 11 września 2018 r.

Terminy egzaminów

Egzamin z języka kierunkowego: 11 września 2018 r., godz. 10:00, sala 211, Wydział Orientalistyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 14 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 17-18 września 2018 r.
II tura: 19-20 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny