University of Warsaw / Faculty of Oriental Studies

Oriental studies, African studies, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultur i języków Afryki. Program studiów obejmuje naukę jednego z języków afrykańskich oraz zespołu zagadnień filologiczno-kulturowych związanych z danym obszarem językowym i z Afryką jako całością.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach afrykańskich
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Afryki
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) oraz podstawową wiedzę o komunikacji w językach europejskich używanych w Afryce (angielskim, francuskim lub portugalskim)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Afryki w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu afrykanistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu afrykanistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury wybranego regionu Afryki w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej wybranego regionu Afryki
 • posługiwać się dwoma językami afrykańskimi na poziomie co najmniej podstawowym lub jednym językiem afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) na poziomie zaawansowanym

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z wybranego regionu Afryki
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe wybranego regionu Afryki, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w wybranym regionie Afryki
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury wybranego regionu Afryki
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury wybranego regionu Afryki. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się dwoma językami afrykańskimi na poziomie co najmniej podstawowym lub jednym językiem afrykańskim (suahili, hausa lub amharskim) na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN.

W wypadku kandydatów:

1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • średnia z całego okresu studiów

2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1* w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie;
 • udokumentowana znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub języka angielskiego na poziomie co najmniej B2**;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  * Kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów z 2 dodatkowych przedmiotów programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: Historia Afryki, Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Sztuka Afryki, Literatura Afryki w językach europejskich.
  ** kandydatów przyjętych na studia ze znajomością języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie minimum 240 godz. drugiego języka afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie dwóch języków afrykańskich (odpowiednio 240 godz. i 60 godz.)

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

Wp = Śo x 100 / 5

gdzie:

Wp – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

2. sposób przeliczania ocen z dyplomu, świadectwa znajomości języków oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 10 pkt.

b. ocena ze świadectwa potwierdzającego znajomość języków (afrykańskiego lub angielskiego – w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena)

 • bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 10 pkt.

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt.

Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna)

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania:

1. Dotyczące motywacji do podjęcia studiów.

2. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika S. Piłaszewicz, E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004).

3. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika S. Piłaszewicz, E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004).

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowienio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 21 września 2018 r.

Date of exams

Egzamin z języka kierunkowego: 21 września 2018 r., godz. 10:00-14:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r., godz. 10:00

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 24-25 września 2018 r., godz. 10:00-13:00
II tura: 26-27 września 2018 r., godz. 10:00-13:00

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny