Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

W wypadku kandydatów:

1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność asyriologia i hetytologia w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • średnia z całego okresu studiów

2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1 w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • ocena z egzaminu ustnego z języka akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność asyriologia i hetytologia

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) ­– 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) ­– 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

Wp = Śo x 100 / 5

gdzie:

Wp – wynik punktowy
Śo średnia ocen za cały okres studiów kandydata


2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka języka akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt.1.

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) ­– 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) ­– 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. ocena z egzaminu ustnego z języka akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego:

 • bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) ­– 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) ­– 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 13 września 2017 r., godz. 10:00

Terminy egzaminów

Egzamin z języka języka akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego: 12 września 2017 r., godz. 10:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 15 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura 18-19 września 2017 r.
II tura 20-21 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny