University of Warsaw / Faculty of Biology

Environmental Protection

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-09 23:59:59

Limit of students

14

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Limit miejsc: 10 (na podstawie wyników ze studiów), 4 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej).

Limit wspólny dla ścieki P i C.

  1. Uniwersytet Warszawski to najlepsze miejsce w Polsce do studiowania ochrony środowiska (wg. rankingu Perspektyw 2013)
  2. Ochrona środowiska na Wydziale Biologii UW od 2012 roku realizowana jest według nowego programu studiów, dostosowanego do współczesnych wyzwań ochrony przyrody i środowiska.
  3. Ochrona środowiska na Wydziale Biologii UW to kierunek, w którym uwzględniono zarówno przedmioty, dotyczące ekologicznych podstaw ochrony przyrody, poznawania rzadkich gatunków i zagrożonych ekosystemów, jak i takie, na których przekazywane są praktyczne umiejętności niezbędne w ochronie przyrody i środowiska, w tym z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, sieci Natura 2000, najnowszych metod restytucji przyrodniczej i rekultywacji środowiska.

Na absolwentów Ochrony środowiska na Wydziale Biologii UW czeka duży rynek pracy, m.in. możliwa jest praca:

  • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody,
  • w instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
  • przy wdrażaniu przyjaznych przyrodzie planów gospodarki wodnej,
  • w instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska,
  • w firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, ocen oddziaływania na środowisko itp.

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich o profilu przyrodniczym lub środowiskowym, takich jak: Ochrona środowiska, Biologia, Leśnictwo, Rolnictwo, Geologia itp., a także absolwentów np. Prawa, Zarządzania, Gospodarki przestrzennej, Inżynierii i gospodarki wodnej, Inżynierii środowiska i innych kierunków; którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Więcej informacji na stronie: http://www.biol.uw.edu.pl/ochrona_srodowiska lub u opiekuna kierunku: dr Iwona Jasser, tel.: (22) 55 41 444

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów wymaganych i kierunkowych dla kierunku ochrona środowiska określonych w programie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, ekologia, hydrobiologia, ekologia terenowa, flora i fauna, siedliskoznawstwo, botanika/zoologia konserwatorska, ochrona przyrody*

* W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z opisanymi dla kierunku ochrona środowiska; liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji.

Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu) z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena

Wyliczenie punktów rekrutacyjnych

Liczba punktów rekrutacyjnych

Matematyka

45

3,5

45x(3,5-2):(5-2)

22,50

Biochemia

90

4,5

90x(4,5-2):(5-2)

75,00

Razem punktów rekrutacyjnych

97,50

Kandydat obowiązany jest dostarczyć:

  • potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć;
  • podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany samodzielnie wg wyżej opisanych reguł.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc.

Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Date of exams

Termin egzaminu: 12 września 2018 r..

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 18 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 10-11 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii