Uniwersytet Warszawski / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika, pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 dla każdej grupy

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE DOROSŁYCH będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie potrafił przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych oraz samodzielnie zaproponować rozwiązania doradcze z uwzględnieniem różnych grup odbiorców.
Absolwent specjalności będzie mógł pracować w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, placówkach edukacyjno-oświatowych, działach kadr i w działach personalnych, instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucjach prowadzących działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - EDUKACJA POZAFORMALNA DOROSŁYCH – PROWADZENIE SZKOLEŃ będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania wolnego i dobrze płatnego zawodu trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej dla dorosłych lub też innych zawodów związanych z organizacją i nadzorowaniem procesu edukacyjnego, na przykład menagera instytucji i placówek edukacji dorosłych. Uzyska niezbędną wiedzę umożliwiającą analizę przebiegu procesu grupowego, stosowania adekwatnych rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie potrafił samodzielnie projektować i prowadzić szkolenia oraz warsztaty z uwzględnieniem specyfiki grupy.
Ukończenie specjalności pozwala uzyskać nowoczesną i społecznie oczekiwaną profesję, polegającą na  wspieraniu  szeroko pojętego rozwoju człowieka dorosłego poprzez edukację i autoedukację. Zawód ten wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę jako ważnego czynnika cywilizacyjnego postępu a zarazem wyznacznika osobistego rozwoju i poczucia życiowej satysfakcji uczących się dorosłych.

Celem kształcenia na interdyscyplinarnej specjalności ANIMATOR KULTURY I DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM jest przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach pedagoga animatora z kompetencjami doradcy edukacyjno-zawodowego. Daje studentom unikalną szansę na zdobycie kwalifikacji i kompetencji do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901) i kompetencji do wykonywania zawodu Doradcy zawodowego (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 242304).
Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to odpowiadająca na potrzeby współczesnych zmian cywilizacyjnych specjalność kształcąca do aktywnego życia zawodowego w państwie zróżnicowanym kulturowo, które musi podlegać samoograniczaniu, wyrzekać się niektórych obszarów mo-nopolu oraz ustanawiać inne. Absolwent, wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, bę-dzie doceniał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych. Działania i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami animatora i doradcy polega na inicjowaniu, organizowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki w placówkach kulturalnych, oświatowych, medialnych działających w społeczeństwie wielokulturowym oraz na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych i konstruowaniu indywidulanych planów rozwoju. Studia umożliwią absolwentom poznanie zagadnień związanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i niekomercyjnych, zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnej kultury, sztuki i mediów, a także komunikacji społecznej. Absolwent specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest także osobą instancją mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów.

Studia w ramach specjalności EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Studia stanowią połączenie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z własną twórczością artystyczną studentów w zakresie: malarstwa, grafiki, rysunku, projektowania graficznego z użyciem nowoczesnych mediów, fotografii cyfrowej, rzeźby, ceramiki, kreowania struktur przestrzennych typu environment. Studia przygotowują także do umiejętnej analizy i krytycznej oceny medialnych przekazów (jak również do ich tworzenia) oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej (nowoczesne metody kształcenia wykorzystujące nowe technologie np. e-learning). Kształtowanie świadomego korzystania z treści medialnych program studiów wiąże ze zdolnościami do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu: drukowanych i elektronicznych. Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury i edukacji oraz w umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji elektronicznych itd.
Absolwenci specjalności Edukacja artystyczna i medialna, przygotowani do twórczej pracy zawodowej, znajdą pracę w: szkole podstawowej w zakresie edukacji plastycznej – studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki; instytucjach artystycznych (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucjach medialnych i medialno-edukacyjnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz w każdej instytucji kulturalnej, edukacyjnej czy usługowej, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

Program specjalności INTEGRACJA I INKLUZJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA przygotowuje pedagogów i pedagożki do prowadzenia działań integracyjnych i włączających na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, w środowisku otwartym i w instytucjach wsparcia społecznego (organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, programy i projekty o charakterze integracyjnym w instytucjach publicznych i prywatnych).
Celem kształcenia na II stopniu jest rozwinięcie u studentek i studentów umiejętności planowania, realizowania i oceniania działań pedagogicznych o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym, tworzenia narzędzi diagnostycznych wspierających takie działania, analizowania skuteczności działań praktycznych oraz prowadzenia badań naukowych w tym obszarze. Absolwentki i absolwenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat integracji i inkluzji społeczno-edukacyjnej oraz mechanizmów i uwarunkowań procesów marginalizacji, a także poznają i przećwiczą różnorodne metody pracy społeczno-pedagogicznej z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem. Duży nacisk położony jest również na przygotowanie do prowadzenia badań naukowych nad integracją i inkluzją społeczno-edukacyjną.

Absolwent specjalności POLITYKA OŚWIATOWA – MENEDŻER OŚWIATY będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności STUDIA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych i społecznych. Absolwent z interdyscyplinarną wiedzą o dziecku i rodzinie może podjąć pracę w instytucjach, służbach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinie, opieką i wychowaniem. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent specjalności potrafi tworzyć projekty w sferze społeczno-wychowawczej i socjalnej, kreować i animować działania społeczne na rzecz dzieci, rodzin oraz środowiska lokalnego.

Specjalność TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA NAD KULTURĄ I EDUKACJĄ jest skierowana do szczególnej grupy studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej humanistyki uwzględniającej konteksty edukacyjne. Specjalność łączy wiedzę z historii i teorii kultury z ponowoczesnym myśleniem o rzeczywistości. Jej celem jest ukształtowanie zdolności do krytycznego myślenia, analizowania i dekonstrukcji zjawisk społeczno-kulturowych oraz artystycznych. Absolwent ma być świadomym uczestnikiem dyskursu intelektualnego, otwartym na polifoniczność współczesnych zjawisk kulturowych.
Jest to propozycja studiów jako drogi rozwoju intelektualnego, zakładająca, że uniwersytet jest miejscem wspierania i rozwoju kultury i nauki. Celem specjalności jest także przygotowanie studentów do samokształcenia: szukania nowych inspiracji, oryginalnego formułowania problemów teoretycznych, wreszcie zaś samodzielnego prowadzenia badań. Specjalność jest szczególnie (choć nie wyłącznie) przeznaczona dla studentów rozważających kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

Program kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA (specjalności: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nau-czyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna wiedza oraz krytyczna jej analiza w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka i środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej
- wiedza i umiejętności związane z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk (grupy defaworyzowane)
- wiedza i umiejętności obejmujące projektowanie narzędzi badawczych i monitorowanie rozwoju dziecka w różnych sferach oraz ewaluację efektywności własnej pracy nauczyciela.

Absolwent  specjalności  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA* uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Cele kształcenia koncentrują się wokół działań, stanowiących podstawę przygotowania nauczyciela – profesjonalisty, który będzie efektywnie, świadomie, refleksyjnie i krytycznie, wykorzystując różne źródła wiedzy oraz rozwijane własne kompetencje zawodowe, wspierał rozwój dzieci wraz z środowiskiem rodzinnym. Będzie aktywnie uczestniczył w kreowaniu kultury instytucji edukacyjnych dla młodszych dzieci nastawionej na współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces edukacji dzieci.

Absolwent  specjalności  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ** podczas studiów  dodatkowo uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku 2 – 10 lat w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz wspierających rozwój i edukację dzieci zdolnych. Umożliwia mu to pracę w przedszkolach, szkołach oraz poradniach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I-III

* specjalność przeznaczona dla kandydatów nieposiadających uprawnień do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III
** specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek. O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania na studia.

Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia.

Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (ewentualnie zaświadczenia o pozytywnych wynikach egzaminu dyplomowego) i innych wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze wskazaniem specjalności.

Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK.

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:

W = Od + Śr

gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata;
Od - ocena na dyplomie;
Śr - średnia ocen z całego toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie ustnej.

Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim (w stopniu umożliwiającym studiowanie) i czytania ze zrozumieniem, a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Kandydaci proszeni są o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 23-25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny