University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Political Science, specialisation: Analysis and Policy Advise

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-11 23:59:59

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia specjalności:

POLITOLOGIA, to idealny wybór gdy…

…pasjonuje Cię otaczająca rzeczywistość społeczno-polityczna, chciałbyś zostać doradcą politycznym, specjalistą od kreowania wizerunku, urzędnikiem w ministerstwie lub w instytucjach UE, a może nawet rozpocząć działalność polityczną.

…nie wiesz jeszcze, czy chciałbyś być dziennikarzem, socjologiem, psychologiem, czy europeistą i szukasz kierunku, na którym zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin nauki.

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z  najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia. Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia w Instytucie Nauk Politycznych WNPiSM UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w ramach czterech specjalności: Administracja publiczna, Marketing polityczny, Analiza i doradztwo polityczne, Infobrokering polityczny.

Kierunek realizowany w Instytucie Nauk Politycznych WNPiSM UW to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym.

Admission rules

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

 • posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;
 • znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Rekrutacja odbywa się na specjalności:

 • administracja publiczna,
 • marketing polityczny,
 • analiza i doradztwo polityczne,
 • infobrokering polityczny.

Dla każdej specjalności tworzy się odrębną listę rankingową. W razie nieuruchomienia danej specjalności lub niewyczerpania limitu miejsc na danej specjalności limit zostaje przeniesiony na pozostałe specjalności.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzanej na podstawie artykułu naukowego adekwatnego do wybranej specjalności opublikowanego na stronie inp.uw.edu.pl w zakładce "rekrutacja".

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny nastepujących predyspozycji i umiejętności:

 • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-10 punktów,
 • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 punktów,
 • wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w odniesieniu do przyjętej perpektywy metodologicznej – 0-10 punktów,
 • ujmowania zjawisk w tle porównawczym – 0-10 punktów,
 • posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 punktów,
 • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin rozmowy predyspozycyjnej: 17-18 lipca 2018 r., godz. 9:00-18:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych