Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Nauk Politycznych

Politologia (Political Science), specjalność: Graduate Programme in Political Science, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Studia są prowadzone w języku angielskim. Program obejmuje przedmioty pozwalające na uzyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu nauk politycznych. Szczególny nacisk jest położony na Europę Środkowo-Wschodnią i Unię Europejską. Więcej informacji na stronie Instytutu Nauk Politycznych.

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać:

 • poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk;
 • pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
 • wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach na poziomie rozszerzonym;
 • szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
 • pogłębioną wiedzę o nurtach myśli politycznej;
 • wiedzę porównawczą o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych;
 • wiedzę o mechanizmach działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencji w zróżnicowanej perspektywie czasowej.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:

 • krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
 • wykorzystywania w sposób głębszy i poszerzony wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
 • posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywania metod i technik badawczych w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki, samodzielnego formułowania hipotez badawczych;
 • wskazywania w sposób pogłębiony założeń różnych koncepcji polityki, oceniania ich efektywności oraz dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
 • samodzielnego i krytycznego analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi, przyjęcia odpowiedzialności za efekty jego pracy;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Lista akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf

Kandydat powinien:

 • posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;
 • znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych;
 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku.

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować zajęcia o charakterze wyrównawczym.

Kandydaci będą przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:

 1. Dyplom (kopia poświadczona przez UW) ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich (BA) na dowolnym kierunku albo studiów magisterskich (MA) na dowolnym kierunku oraz w przypadku dyplomów zagranicznych:
  • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
 2. Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK;
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej);
 4. Formularz „Application form”;
 5. Kopia dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK;
 6. Zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego;
 7. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego;
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po dokonaniu rejestracji);
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców);
 10. Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);
 11. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub inny równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badanich naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami. Honorowane dokumenty

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie napisanego eseju.

Opis dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci przygotowują esej w języku angielskim o problematyce politologicznej, który przesyłają drogą e-mailową lub pocztową (wymogi formalne: 5-7 stron, Program Word, czcionka 12, 1,5 odstępu między wierszami).

Esej będzie sprawdzał znajomość języka angielskiego, poprawność argumentacji (orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów) oraz warsztat naukowy.

Za przesłany esej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • znajomość języka angielskiego – 0-10 pkt.
 • poprawność argumentacji, wnioskowania i formułowania hipotez – 0-10 pkt.
 • warsztat naukowy – 0-10 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 15 lutego - 11 maja 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych