University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Political Science, specialisation: Political Marketing

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-17 23:59:59

Limit of students

20

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia specjalności: 19

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać:

 • poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk;
 • pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
 • wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach na poziomie rozszerzonym;
 • szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
 • pogłębioną wiedzę o nurtach myśli politycznej;
 • wiedzę porównawczą o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych;
 • wiedzę o mechanizmach działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencji w zróżnicowanej perspektywie czasowej.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:

 • krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
 • wykorzystywania w sposób głębszy i poszerzony wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
 • posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywania metod i technik badawczych w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki, samodzielnego formułowania hipotez badawczych;
 • wskazywania w sposób pogłębiony założeń różnych koncepcji polityki, oceniania ich efektywności oraz dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
 • samodzielnego i krytycznego analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi, przyjęcia odpowiedzialności za efekty jego pracy;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Admission rules

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

 • posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;
 • znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Rekrutacja odbywa się na specjalności:

 • administracja publiczna,
 • marketing polityczny,
 • analiza i doradztwo polityczne,
 • infobrokering polityczny.

Dla każdej specjalności tworzy się odrębną listę rankingową. W razie nieuruchomienia danej specjalności lub niewyczerpania limitu miejsc na danej specjalności limit zostaje przeniesiony na pozostałe specjalności.

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów.

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie:

 • ocena dostateczna + lub dostateczna – 30 punktów,
 • ocena dobra + lub dobra – 40 punktów,
 • ocena celująca lub bardzo dobra – 50 punktów.

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • do 3,0 – 5 punktów,
 • od 3,1 do 3,5 – 15 punktów,
 • od 3,51 do 4,0 – 25 punktów,
 • od 4,1 do 4,5 – 35 punktów,
 • powyżej 4,5 – 50 punktów.

Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. Na podstawie  załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek studiów.
Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.

Termin egzaminu: 19 lipca 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2017 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:24-25 lipca 2017 r.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II tura - 26-27 lipca 2017 r.;
III tura - 28 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych