University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Eurasian Studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

20

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 23

Postaw na STUDIA EUROAZJATYCKIE jeśli…

…chcesz zostać jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji.

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni w Instytucie Nauk Politycznych we współpracy z innymi jednostkami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, m.in. Międzyinstytutową Pracownią Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi oraz Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem.

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych,  wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Admission rules

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym.

Kandydat powinien:

  • posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji), państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;
  • znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji).

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzanej na podstawie artykułu naukowego adekwatnego do wybranej specjalności opublikowanego na stronie inp.uw.edu.pl w zakładce "rekrutacja".

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny nastepujących predyspozycji i umiejętności:

  • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-10 punktów,
  • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 punktów,
  • wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w odniesieniu do przyjętej perpektywy metodologicznej – 0-10 punktów,
  • ujmowania zjawisk w tle porównawczym – 0-10 punktów,
  • posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 punktów,
  • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin rozmowy predyspozycyjnej: 19-20 lipca 2018 r., godz. 9:00-18:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych