Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

Slawistyka, specjalności: bohemistyka, bułgarystyka, słowacystyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia równoległe, II tura

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym, dialektalnym, jak również o tradycjach badań językoznawczych w zakresie języka kierunkowego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym kraju kierunkowego z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce, posiada znajomość procesu redakcyjnego, opracowania tekstu i przygotowania go do druku, jak też zna zasady przygotowywania oraz realizacji zespołowych projektów badawczych. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kulturalnych, o życiu kulturalnym i uczestnictwie w kulturze w kraju kierunkowym, w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Umie korzystać z dorobku kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych, twórczo nawiązywać do uznanych badań i szkół badawczych w procesie opracowania własnej tezy, obrony stanowiska czy uzasadnienia wniosków płynących z samodzielnie dokonywanej analizy współczesnych zjawisk kulturowych w kraju kierunkowym. Potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w kraju kierunkowym w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz socjologicznych. Posługuje się językiem kierunkowym w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej. Potrafi redagować teksty pisane w języku polskim i w języku kierunkowym zarówno na poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym, umie prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim i w języku kierunkowym. Posiada umiejętność korzystania z dorobku różnych dyscyplin humanistycznych w analizie i interpretacji zjawisk kulturowych charakterystycznych dla kraju kierunkowego i regionu. Potrafi wykorzystywać wiedzę o języku kierunkowym oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów, umie posługiwać się drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+. Potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, umie prowadzić badania zespołowe oraz podejmować odpowiedzialność za wynik grupy. Rozumie konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego. Dostrzega wartość wiedzy w budowaniu kontaktów kulturalnych i państwowych między Polską a krajami słowiańskimi.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Prawo udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia równoległe mają studenci UW, którzy w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym. W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego, który chce studiować, co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed komisją w ISZiP).

Terminy egzaminów

ermin egzaminu z języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego tylko dla tych kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów slawistycznych lub certyfikatu znajomości języka, który chcą studiować, co najmniej na poziomie B2:
19 września 2017 r., godz.: 13:30

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 - 25 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej