Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

14

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej informacji: http://www.en.ism.uw.edu.pl/graduate-programme/

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim

Zagadnienia egzaminacyjne – zakres przedmiotów:

  • znajomość języka angielskiego
  • międzynarodowe stosunki polityczne,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • prawo międzynarodowe publiczne.

Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części egzaminu. Maksymalnie kandydat może uzyskać 24 punkty (po 6 za każdy przedmiot).

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów i znajdą się na końcu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a jednostka nie będzie w stanie ich przyjąć ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na studia decydować będzie ranking ocen uzyskanych przez kandydatów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Minimalny próg wymagany do zakwalifikowania wynosi 8 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 15 marca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 marca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 19-29 marca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych