Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

25

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej informacji: http://www.en.ism.uw.edu.pl/graduate-programme/

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Lista akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim

Zagadnienia egzaminacyjne – zakres przedmiotów:

  • znajomość języka angielskiego
  • międzynarodowe stosunki polityczne,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • prawo międzynarodowe publiczne.

Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części egzaminu. Maksymalnie kandydat może uzyskać 24 punkty (po 6 za każdy przedmiot).

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów i znajdą się na końcu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a jednostka nie będzie w stanie ich przyjąć ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na studia decydować będzie ranking ocen uzyskanych przez kandydatów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Minimalny próg wymagany do zakwalifikowania wynosi 8 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 15 marca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 marca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 19-29 marca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych