University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of International Relations

Graduate Programme in International Relations, parallel studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-25 to 2017-05-24 23:59:59

Limit of students

1

Language

English

Description

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Qualification procedure for parallel studies

O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

  • ukończyli I rok studiów drugiego stopnia;
  • uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
  • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
  • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.

Place of results' announcement

Announcement of results: June 2nd 2017

Additional information

Reception of documents: 2-14 June 2017

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych