Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-02 do 2017-09-17 15:00:00

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Podjęcie studiów jednocześnie na specjalności Biznes i polityka Indii oraz innej specjalności w ramach kierunku stosunki międzynarodowe może skutkować obowiązkiem dokonania opłat przewidzianych za studia na drugiej specjalności.

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja dotyczy kandydatów z dyplomem polskim podejmujacych studia na innych zasadach niż obywatele polscy.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja prowadzona jest na kierunek studiów i odbywa się na podstawie:

1) wyników (0-90 pkt.) testu wiedzy (z wagą 70 proc.) przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,

oraz

2) oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.), przy czym sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie jest następujący:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 90 pkt.,
 • ocena dobra plus – 70 pkt.,
 • ocena dobra – 60 pkt.,
 • ocena dostateczna plus - 50 pkt.,
 • ocena dostateczna – 40 pkt.

Kwalifikacja odbywa się według kolejności wyników uzyskanych przez kandydatów (łącznie, tj. w oparciu o pisemny test wiedzy i ocenę z dyplomu ukończenia studiów, kandydat może zatem uzyskać maksymalnie 90 pkt.; minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 26 pkt.).

Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 8 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • międzynarodowa polityka handlowa,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • studia pozaeuropejskie,
 • studia wschodnioazjatyckie
 • biznes i polityka Indii.

W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

 • studia amerykanistyczne,
 • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

Kandydaci zostaną przyjęci na specjalności w ramach określonych dla każdej specjalności limitów (minimum 20 osób). O przyjęciu kandydatów na poszczególne specjalności decydują pozycje na liście rankingowej, ustalane na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu wiedzy (z wagą 70 proc.) i oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.).
Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Termin pisemnego testu wiedzy: 19 września 2017 r., początek godz. 9.00
Lista podręczników, w oparciu o które odbywa się pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, jest podana na stronie : http://www.pl.ism.uw.edu.pl/zakres-kwalifikacji/

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kwalifikacja dotyczy kandydatów z dyplomem zagranicznym podejmujacych studia na innych zasadach niż obywatele polscy.

Forma egzaminu: egzamin ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres przedmiotów - język polski, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne. Z egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 90 punktów, tj. 30 za znajomość języka polskiego oraz po 20 za znajomość międzynarodowych stosunków politycznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych i prawa międzynarodowego publicznego.

Minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 26 pkt.

Termin egzaminu ustnego: 18 września 2017 (poniedziałek, godz. 12, ISM, ul. Żurawia 4)

Terminy egzaminów

Termin pisemnego testu wiedzy: 19 września 2017 r. (wtorek), początek godz. 9.00, ISM, ul. Żurawia 4, Aula (na parterze budynku). Termin egzaminu ustnego: 18 września 2017 r. (poniedziałek, godz. 12, ISM, ul. Żurawia 4, pokój 421). Szczegółowe informacje : http://www.pl.ism.uw.edu.pl/informacja-dla-zarejestrowanych-w-systemie-irk-kandydatow-na-stosunki-miedzynarodowe-studia-stacjonarne-ii-stopnia-magisterskie-w-ism-uw-ii-tura-rekrutacji/

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 (czwartek, godz. 15)

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 i 25 września 2017 (piątek i poniedziałek). Instytut Stosunków Międzynarodowych, ul. Żurawia 4, pokój 421.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych.

Rekrutacja jest prowadzona na wszystkie (wymienione w uchwale rekrutacyjnej) 9 specjalności i specjalizacji, przy czym liczba wolnych miejsc na poszczególne specjalności jest zróżnicowana z uwagi na wypełnienie części miejsc w rekrutacji lipcowej.