University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of International Relations

International relations, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Language

Polish

Description

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Podjęcie studiów jednocześnie na specjalności Biznes i polityka Indii oraz innej specjalności w ramach kierunku stosunki międzynarodowe może skutkować obowiązkiem dokonania opłat przewidzianych za studia na drugiej specjalności.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja prowadzona jest na kierunek studiów i odbywa się na podstawie wyników (0-90 pkt.) testu wiedzy przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,

Kwalifikacja odbywa się według kolejności wyników uzyskanych przez kandydatów.

Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 7 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • międzynarodowa polityka handlowa,
 • studia pozaeuropejskie,
 • studia azjatyckie
 • biznes i polityka Indii.

W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

 • studia amerykanistyczne,
 • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

Kandydaci zostaną przyjęci na specjalności w ramach określonych dla każdej specjalności limitów. O przyjęciu kandydatów na poszczególne specjalności decydują pozycje na liście rankingowej, ustalane na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu wiedzy.
Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Wynik końcowy to liczba z przedziału 0-90 pkt.
Minimalny próg wymagany do zakwalifikowania wynosi 35 pkt.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin pisemnego testu wiedzy: 19 września 2018 Początek godz. 9.00, Aula, parter budynku ISM UW, ul. Żurawia 4, Warszawa. Szczegóły : https://www.ism.uw.edu.pl/rekrutacja-studia-stacjonarne-ii-stopnia-magisterskie-w-ism-uw-2-tura-rekrutacji/

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 21 września 2018

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych.