Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Polityki Społecznej

Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Wiedza

Absolwent:

 • ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne kategorie nauki o polityce społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
 • ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania danych o problemach społecznych
 • zna szczegółowo współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o roli komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym
 • zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania międzynarodowych, krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • rozumie związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie związki polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie rolę Unii Europejskiej w określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować współczesne i historyczne zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie i szczegółowo wskazać gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej na poziomie krajowym, lokalnym i międzynarodowym
 • potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
 • potrafi w pogłębiony sposób wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać różnorodne aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej różnego szczebla
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2+ w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, umie inspirować proces uczenia się innych oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji wyznaczonych przez siebie lub grupę zadań
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Zasady kwalifikacji

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 60 punktów
 • ocena dostateczna plus – 40 punktów
 • ocena dostateczna – 20 punktów.

Sposób przeliczania średniej ocen:

 • od 4,70 – 100 punktów
 • od 4,50 do 4,69 – 90 punktów
 • od 4,30 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,25 do 4,29 – 70 punktów
 • od 4,20 do 4,24 – 60 punktów
 • od 4,15 do 4,19 – 50 punktów
 • od 4,10 do 4,14 – 40 punktów
 • od 4,00 do 4,09 – 30 punktów
 • od 3,50 do 3,99 – 20 punktów
 • od 3,01 do 3,49 – 10 punktów
 • do 3,0 – 0 punktów.

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • polityka społeczna,
 • nauki o rodzinie,
 • organizowanie rynku pracy,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • praca socjalna

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • polityka społeczna,
 • nauki o rodzinie,
 • organizowanie rynku pracy,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • praca socjalna

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 20 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-27, 30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Polityki Społecznej