University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Social Policy

Social policy

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Wiedza

Absolwent:

 • ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne kategorie nauki o polityce społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o typach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnymi uwarunkowaniami
 • ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania danych o problemach społecznych
 • zna szczegółowo współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma pogłębioną wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych w różnych okresach historycznych; o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma pogłębioną wiedzę o roli komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym
 • zna wnikliwie prawno-administracyjne zasady działania międzynarodowych, krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna wnikliwie zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • rozumie związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie związki polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego
 • rozumie rolę Unii Europejskiej w określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować współczesne i historyczne zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie i szczegółowo wskazać gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej na poziomie krajowym, lokalnym i międzynarodowym
 • potrafi projektować i ewaluować programy realizowane przez instytucje polityki społecznej
 • potrafi w pogłębiony sposób wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać różnorodne aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi wskazać związki między założeniami teoretycznymi a sposobami diagnozowania problemów i polityk społecznych
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej w różnych skalach polityki społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej różnego szczebla
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach i wyjaśnić ich związek z regulacjami na poziomie UE
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2+ w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, umie inspirować proces uczenia się innych oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji wyznaczonych przez siebie lub grupę zadań
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Admission rules

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 60 punktów
 • ocena dostateczna plus – 40 punktów
 • ocena dostateczna – 20 punktów.

Sposób przeliczania średniej ocen:

 • od 4,70 – 100 punktów
 • od 4,50 do 4,69 – 90 punktów
 • od 4,30 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,25 do 4,29 – 70 punktów
 • od 4,20 do 4,24 – 60 punktów
 • od 4,15 do 4,19 – 50 punktów
 • od 4,10 do 4,14 – 40 punktów
 • od 4,00 do 4,09 – 30 punktów
 • od 3,50 do 3,99 – 20 punktów
 • od 3,01 do 3,49 – 10 punktów
 • do 3,0 – 0 punktów.

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • polityka społeczna,
 • nauki o rodzinie,
 • organizowanie rynku pracy,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • praca socjalna

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • polityka społeczna,
 • nauki o rodzinie,
 • organizowanie rynku pracy,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • praca socjalna

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 20 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-27, 30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Polityki Społecznej