University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Belarusian Studies

Eastern Slavic Studies, Belarusian Studies Specialization

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Studia magisterskie na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe Białorusi, Rosji i krajów anglojęzycznych, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich i Anglosasów oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest elementami rusycystyki i anglistyki. Studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka rosyjskiego i angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko dla mieszkańców centralnej Polski na zdobycie rzetelnej wiedzy filologicznej dotyczącej Białorusi w kontekście Rosji oraz krajów anglojęzycznych.

Celem studiów magisterskich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki (z elementami rusycystyki i anglistyki) posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2, języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie C1, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętność organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego (nie tylko białoruskiego, lecz także rosyjskiego i angielskiego), poszanowania i etycznego postępowania w stosunku do innych kultur i etnosów.

Studia prowadzone przez Katedrę Białorutenistyki kontynuują wieloletnią misję i strategię Wydziału w nauczaniu uniwersalnych zasad komunikacji interkulturowej. Katedra w swojej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej dba o zachowanie tożsamości historyczno-kulturowej różnych państw i regionów, troszcząc się  o prawa mniejszości narodowych oraz kształtując postawy w duchu demokracji i tolerancji wobec odmienności kulturowej.

Program posiada wyraźne odniesienia do założeń misji i strategii rozwoju UW, których fundamentem jest jedność nauki i nauczania zakładająca kształcenie absolwentów wyposażonych w bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społeczno-kulturalnym kraju. Katedra Białorutenistyki przygotowuje studentów do prac badawczych, kształtując uniwersytecką ideę umiejętnego czerpania z dorobku innych narodów w poszanowaniu ich kulturowo-narodowej odrębności. Absolwenci studiów białorutenistycznych rozumieją potrzebę kształcenia się przez całe życie oraz potrzebę angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

Studenci studiów magisterskich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zyskują wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak pogłębione rozumienie terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólnohumanistycznym i specjalistycznym, umiejętność dokonywania pogłębionych analiz zjawisk kulturowych i językowych i wnioskowania, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych. Ponadto mają możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań, samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach III stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach magisterskich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i czyni z nich wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie filologii białoruskiej (z elementami rusycystyki i anglistyki).

Kandydatem może być każdy absolwent studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich legitymujący się dyplomem ukończenia studiów, niezależnie od ich kierunku. Absolwentom studiów niefilologicznych Katedra Białorutenistyki oferować będzie zajęcia wyrównawcze, obejmujące także podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze Białorusi. Znajomość języka białoruskiego nie jest wymagana. Dla kandydatów bez znajomości języka białoruskiego przeznaczone są dodatkowe zajęcia uzupełniające. Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (szczegółowe informacje zob. zasady rekrutacji).

Katedra ma podpisaną umowę z Instytutem Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, dzięki czemu studenci mogą ubiegać się o stypendium wyjazdowe Erasmus. Istnieje także możliwość wyjazdu w ramach umów dwustronnych UW na Białoruś, do Rosji oraz innych krajów.

Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białotutenistyki w zakładce Dla studentów.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia - student:

 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę Białorusi we współczesnym świecie oraz jej wpływ na kształtowanie się białoruskiej literatury i języka.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu  proces historycznoliteracki na Białorusi.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu  wpływ polityki i historii na rozwój białoruskiego języka literackiego.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu działalność białoruskich instytucji kultury i współczesne białoruskie życie kulturalne.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu  znaczenie emigracji w kształtowaniu się kultury i języka białoruskiego.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu  kulturę współczesnej Białorusi i kulturę Rosji lub krajów anglojęzycznych.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz zdolności przydatne w przyszłej karierze zawodowej.
 • Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach grupowych, pracach organizacji i instytucji, w tym zajmujących się problematyką białoruską.
 • Potrafi porozumiewać się w języku białoruskim na poziomie C2 oraz na poziomie C1 w języku rosyjskim i angielskim.
 • Jest gotów do aktywnego udziału w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką białoruską.
 • Jest gotów do systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, w tym w życiu kulturalnym Białorusi.

Admission rules

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego na dowolnym kierunku.

Listę rankingową kandydatów układa się na podstawie:

 • w pierwszej kolejności – oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
 • w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium nadal będzie większa niż przewiduje limit) – średniej ocen z całego okresu studiów.

Znajomość języka białoruskiego nie jest wymagana. Dla kandydatów bez znajomości języka białoruskiego przeznaczone są dodatkowe zajęcia uzupełniające. Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1.

Znajomość ww. języków mogą potwierdzać następujące dokumenty:

 • oceny z języka rosyjskiego i angielskiego na świadectwie maturalnym;
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich w zakresie języka rosyjskiego lub/i angielskiego;
 • certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka na odpowiednim poziomie;
 • dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka rosyjskiego lub/i angielskiego.

Kandydaci niemający potwierdzenia znajomości danego języka przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ma na celu określenie poziomu znajomości języka/języków w stopniu umożliwiającym studiowanie.

W celu oceny stopnia znajomości ww. języków, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub innego dyplomu równoważnego na dowolnym kierunku.

Listę rankingową kandydatów układa się na podstawie:

 • w pierwszej kolejności – oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
 • w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium nadal będzie większa niż przewiduje limit) – średniej ocen z całego okresu studiów.

Oceny na dyplomie (ew. średnia ocen z toku studiów) są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Znajomość języka białoruskiego nie jest wymagana. Dla kandydatów bez znajomości języka białoruskiego przeznaczone są dodatkowe zajęcia uzupełniające. Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1.

Znajomość ww. języków mogą potwierdzać następujące dokumenty:

 • oceny z języka rosyjskiego i angielskiego na świadectwie maturalnym;
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich w zakresie języka rosyjskiego lub/i angielskiego;
 • certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka na odpowiednim poziomie;
 • dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka rosyjskiego lub/i angielskiego.

Kandydaci niemający potwierdzenia znajomości danego języka przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ma na celu określenie poziomu znajomości języka/języków w stopniu umożliwiającym studiowanie.

W celu oceny stopnia znajomości ww. języków, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego, z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników na dyplomie.

Date of exams

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 5 lipca 2018 r.
Termin i miejsce egzaminu z języka rosyjskiego: 5 lipca 2018 r.
Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego: 5 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 16-18 lipca 2018 r.
II tura: 19-20 lipca 2018 r.
III tura: 23-24 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Białorutenistyki