University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Russian Studies

Eastern Slavic Studies, Russian Studies Specialization

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-16 23:59:59

Limit of students

1

Language

Russian

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Absolwent ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także poszerzone umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu naukowego i użytkowego w języku rosyjskim i polskim. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury rosyjskiej i współczesnych kierunków rozwoju języka rosyjskiego wraz z wiedzą o aktualnym stanie opracowania naukowego problemów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa rusycystycznego, pogłębioną wiedzę o realiach kulturowych, społecznych, politycznych, narodowościowych i gospodarczych Rosji w przeszłości i współcześnie. Kształcenie opiera się na wiedzy filologicznej i kulturoznawczej, w znacznym stopniu przekazywanej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi interdyscyplinarnych. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma pogłębioną świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia oraz potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego Europy ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Rosji, a także prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z zawodem filologa. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz instytucjach zajmujących się współpracą między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka rosyjskiego (dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania języka rosyjskiego) w zakresie określonym przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Admission rules

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 60

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ,
 • egzamin z literatury rosyjskiej

Sposób obliczania punktów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 (50 punktów za egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego i 50 punktów za egzamin z literatury rosyjskiej).
Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 30 punktów z egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 i co najmniej 30 punktów z egzaminu z literatury rosyjskiej. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Oceny z egzaminów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Praktyczna znajomość języka rosyjskiego C1

Literatura rosyjska

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

50
45
40
35
30
0

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

50
45
40
35
30
0

Egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 (180 min)

Forma egzaminu: pisemna

Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia przewidziane programem Praktycznej nauki języka rosyjskiego na poziomie C1 (moduł filologiczny):

Test 1. Rozumienie tekstu ze słuchu (pyt. 1-10). Dwukrotne wysłuchanie rosyjskiego tekstu nagranego na CD i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka tekstów: wypowiedzi monologowe i dialogowe (wykład akademicki, debata naukowa, dyskusja profesjonalna) na tematy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturologii.

Test 2. Czytanie (pyt. 11-20). Czytanie tekstu rosyjskiego i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka tekstów: artykuły prasowe, teksty literackie i naukowe dotyczące problematyki filologicznej.

Test 3. Użycie języka.

 • Test 3.1. (pyt. 21-50) Uzupełnianie w zdaniach luk przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród czterech podanych do wyboru
 • Test 3.2. (pyt. 51-60) Rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych. W każdym zdaniu podkreślone są cztery elementy oznaczone a, b, c, d. Zaznaczanie elementu niepoprawnego.
 • Test 3.3. (pyt. 61-80) Tekst zawierający luki do uzupełnienia jednym wyrazem.
 • Test 3.4. (pyt. 81-90) Usuwanie zbędnych wyrazów z krótkiego tekstu zawierającego jeden taki wyraz w każdej ponumerowanej linii.

Test 4. Pisanie. Napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie recenzji, artykułu, wyrażającego opinię na określony temat.

Wypowiedź pisemna oceniana jest według ustalonych kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Wynik punktowy egzaminu pisemnego jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej skali.

Egzamin z literatury rosyjskiej (60 min)

Forma egzaminu: pisemna

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat na studia II stopnia przygotowuje się do egzaminu pisemnego w języku rosyjskim, opartego na poniższych zestawach zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej. Kandydat otrzyma losowo jeden zestaw.

Zestaw I

 1. Charakterystyka postaci kobiecych i męskich w Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina.
 2. Anna Karenina Lwa Tołstoja - problematyka obyczajowa i moralna.                              
 3. Dramaturgia Antona Czechowa.

Zestaw II

 1. Postaci tragedii Borys Godunow Aleksandra Puszkina.
 2. Wojna i pokój Lwa Tołstoja jako powieść historyczna.
 3. Zjawisko „odwilży” w literaturze rosyjskiej XX wieku.

Zestaw III

 1. Obraz Petersburga w prozie Nikołaja Gogola - porównanie wybranych utworów.
 2. Wymowa powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara.
 3. Trzy fale emigracji rosyjskiej XX wieku.

Zestaw IV

 1. Bohater naszych czasów Michaiła Lermontowa i rozwój tendencji psychologicznych w literaturze romantycznej.
 2. Obraz „gniazda szlacheckiego” w literaturze XIX wieku.
 3. Kierunki w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 60

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ,
 • egzamin z literatury rosyjskiej

Sposób obliczania punktów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 (50 punktów za egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego i 50 punktów za egzamin z literatury rosyjskiej).
Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 30 punktów z egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 i co najmniej 30 punktów z egzaminu z literatury rosyjskiej. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Oceny z egzaminów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Praktyczna znajomość języka rosyjskiego C1

Literatura rosyjska

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

50
45
40
35
30
0

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

50
45
40
35
30
0

Egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 (180 min)

Forma egzaminu: pisemna

Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia przewidziane programem Praktycznej nauki języka rosyjskiego na poziomie C1 (moduł filologiczny):

Test 1. Rozumienie tekstu ze słuchu (pyt. 1-10). Dwukrotne wysłuchanie rosyjskiego tekstu nagranego na CD i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka tekstów: wypowiedzi monologowe i dialogowe (wykład akademicki, debata naukowa, dyskusja profesjonalna) na tematy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturologii.

Test 2. Czytanie (pyt. 11-20). Czytanie tekstu rosyjskiego i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka tekstów: artykuły prasowe, teksty literackie i naukowe dotyczące problematyki filologicznej.

Test 3. Użycie języka.

 • Test 3.1. (pyt. 21-50) Uzupełnianie w zdaniach luk przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród czterech podanych do wyboru
 • Test 3.2. (pyt. 51-60) Rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych. W każdym zdaniu podkreślone są cztery elementy oznaczone a, b, c, d. Zaznaczanie elementu niepoprawnego.
 • Test 3.3. (pyt. 61-80) Tekst zawierający luki do uzupełnienia jednym wyrazem.
 • Test 3.4. (pyt. 81-90) Usuwanie zbędnych wyrazów z krótkiego tekstu zawierającego jeden taki wyraz w każdej ponumerowanej linii.

Test 4. Pisanie. Napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie recenzji, artykułu, wyrażającego opinię na określony temat.

Wypowiedź pisemna oceniana jest według ustalonych kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Wynik punktowy egzaminu pisemnego jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej skali.

Egzamin z literatury rosyjskiej (60 min)

Forma egzaminu: pisemna

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat na studia II stopnia przygotowuje się do egzaminu pisemnego w języku rosyjskim, opartego na poniższych zestawach zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej. Kandydat otrzyma losowo jeden zestaw.

Zestaw I

 1. Charakterystyka postaci kobiecych i męskich w Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina.
 2. Anna Karenina Lwa Tołstoja - problematyka obyczajowa i moralna.                              
 3. Dramaturgia Antona Czechowa.

Zestaw II

 1. Postaci tragedii Borys Godunow Aleksandra Puszkina.
 2. Wojna i pokój Lwa Tołstoja jako powieść historyczna.
 3. Zjawisko „odwilży” w literaturze rosyjskiej XX wieku.

Zestaw III

 1. Obraz Petersburga w prozie Nikołaja Gogola - porównanie wybranych utworów.
 2. Wymowa powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara.
 3. Trzy fale emigracji rosyjskiej XX wieku.

Zestaw IV

 1. Bohater naszych czasów Michaiła Lermontowa i rozwój tendencji psychologicznych w literaturze romantycznej.
 2. Obraz „gniazda szlacheckiego” w literaturze XIX wieku.
 3. Kierunki w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku.

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego:

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata z dyplomem zagranicznym do postępowania rekrutacyjnego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie na koncie rejestracyjnym skanów niezbędnych dokumentów: certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Forma egzaminu: ustna.

Zakres egzaminu:  kandydat zapoznaje się z jednym współczesnym artykułem prasowym w języku polskim (o objętości jednej znormalizowanej strony) i odbywa rozmowę na jego temat.

Cel egzaminu: sprawdzenie rozumienia tekstu oraz umiejętności podjęcia i przeprowadzenia dyskusji na jego temat, obejmującej dłuższą spójną samodzielną wypowiedź ustną. 

Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego stanowi warunek dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Za wynik egzaminu nie są przyznawane oddzielne punkty.

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (dla kandydatów, którzy nie przedstawili dokumentacji wystarczającej do potwierdzenia znajomości języka polskiego): 19 lipca 2018 r., godz. 8:30, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, pok. 412, IV piętro.

Date of exams

Egzamin pisemny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ: 19 lipca 2018 r., godz. 10:00-13:00, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, sala 8.

Egzamin pisemny z literatury rosyjskiej: 19 lipca 2018 r., godz. 13:30-14:30, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, sala 8.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 lipca 2018 r., godz. 11:00-15:00

Znajdź nas na mapie: Instytut Rusycystyki