University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Ukrainian Studies

Eastern Slavic Studies, Ukrainian studies with Russian and English languages

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-15 to 2018-07-18 23:59:59

Limit of students

3

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 7

Celem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego na poziomie C2 oraz języka rosyjskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie C1. Studenci studiów magisterskich na specjalności Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim otrzymują pogłębioną wiedzę specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy (dorobek emigracji ukraińskiej), a także umiejętności prowadzenia badań nad zjawiskami kulturowymi i językowymi typowymi dla Europy Wschodniej. Nauka języka ukraińskiego oraz dwóch pozostałych języków stwarza możliwości szerszego dzielenia się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem w Europie i w świecie.

Wymienione wyżej kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na specjalności Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim prowadzenie samodzielnych badań ukrainoznawczych, a także podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp. Kwalifikacje nabyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na wykonywanie, w sposób odpowiedzialny, różnych zawodów. Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową ścieżką dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz na tle działalności innych uczelni w Polsce.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej na poziomie B2, rosyjskiego i angielskiego (przynajmniej na poziomie B1).

Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być:

  • oceny z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki oraz certyfikaty, świadectwo maturalne, dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,
  • certyfikaty znajomości języka ukraińskiego co najmniej na poziomie B2, a także certyfikaty znajomości języka rosyjskiego i angielskiego co najmniej na poziomie B1.

Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z języków, z których nie posiadają potwierdzenia znajomości. Rozmowa ma na celu określenie poziomu znajomości języków w stopniu umożliwiającym studiowanie. 

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie utworzona lista rankingowa na podstawie średniej arytmetycznej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce egzaminu: 20 lipca 2018 r., godz. 9:00, ul. Szturmowa 4, budynek WLS, IV piętro, pokój 417.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-27, 30 lipca 2018 r., godz. 10:00-13:00

Znajdź nas na mapie: Katedra Ukrainistyki