Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny / Studium Europy Wschodniej

Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia wschodnie są interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia odnoszącym się do dwóch obszarów: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Zajęcia obejmują zarówno podstawy metodologiczne poszczególnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, jak i kompleks zagadnień odnoszących się do historii, polityki, kultury i spraw społecznych obszaru postkomunistycznego.

Na studiach II stopnia student wybiera specjalizację główną i poboczną spośród następujących: Azja Środkowa, Bałkany, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Kaukaz, Rosja. Seminarium magisterskie i temat pracy magisterskiej powiązane są ze specjalizacją główną.

Absolwent studiów II stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz) zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
 • wiedzę o różnorodnych mechanizmach lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływie na bieżącą politykę państw obszaru studiów
 • pogłębioną wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie
 • poszerzoną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu
 • pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
 • wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • identyfikować, diagnozować i prognozować kierunki przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań
 • ocenić przebieg i kierunki transformacji politycznej i ekonomicznej oraz dostrzec wieloaspektowość ich konsekwencji
 • trafnie ocenić regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezy i uwarunkowania
 • percypować oraz interpretować współczesną literaturę oraz różne dziedziny sztuki regionu zainteresowań, a także rozumieć kontekst ich powstania i funkcjonowania
 • operować kategoriami z poszczególnych koncepcji teoretycznych funkcjonujących w humanistyce i naukach społecznych XX wieku
 • tworzyć podstawowe formy korespondencji dyplomatycznej, stosować formy tej korespondencji w innych dziedzinach działalności
 • posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub innego języka kongresowego na poziomie B2 oraz posługiwać się jednym z języków regionalnych.

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • wrażliwości na problemy wynikające z odmienności kulturowej
 • udziału w różnych formach aktywności w zakresie stosunków międzynarodowych
 • pogłębionej świadomości znaczenia zasad współżycia międzyetnicznego i interkonfesyjnego dla formowania się więzi społecznych
 • pracy jako ekspert w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki studiów wschodnich i szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem rosyjskim lub innym konferencyjnym oraz językiem regionalnym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które:

a) uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,

b) uzyskają najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, składającej się z dwóch części:

 • sprawdzenia wiedzy z zakresu: historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-XX w. (region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu);
 • sprawdzenia znajomości dwóch języków obcych: angielskiego (obowiązkowo dla wszystkich specjalizacji), jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego (dla specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany).

Uwaga: studenci specjalizacji Europa Środkowa oraz Bałkany na II roku studiów muszą się wykazać podstawową znajomością języka rosyjskiego, Studium Europy Wschodniej oferuje pomoc w jego nauce na I roku.

Sposób przeliczania punktów:

 • pytania merytoryczne – 65 pkt.
 • zainteresowania i predyspozycje – 5 pkt.
 • język angielski – 15 pkt.
 • drugi język obcy (rosyjski, niemiecki, francuski) – 15 pkt.

Łącznie do uzyskania – 100 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybór rekomendowanych lektur:

Europa Wschodnia:

 • P. Łossowski, Litwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
 • J. Lewandowski, Estonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
 • E. Mironowicz, Białoruś, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 • A. Chojnowski, J.J. Bruski Ukraina, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 • A. Gricak, Historia Ukrainy: 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak, przeł. Katarzyna Kotyńska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Rosja:

 • L. Bazylow, Historia Rosji, tekst obejmujący lata 1917-1991 napisał Paweł Wieczorkiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005, wyd. 4 popr. i uzup.
 • R. Pipes, Rosja bolszewików, Magnum, Warszawa 2005.
 • D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006.

Kaukaz:

 • T. Świętochowski, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 • M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, wyd. 2 popr. i uzup.
 • W. Materski, Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000.

Azja Środkowa:

 • Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Nomos, Kraków 1996
 • G. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Dialog, Warszawa 2004.

Europa Środkowa:

 • J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.
 • J. Kochanowski, Węgry od ugody do ugody 1867-1990, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1997.
 • M. Willaume, Rumunia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 • J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Bałkany:

 • J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowienio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 12 lipca 2018 r.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 12 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 11 czerwca - 10 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Studium Europy Wschodniej