Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-02 do 2018-09-09 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie mają w swoim programie zajęcia umożliwiające pozyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, finanse, zarządzanie kadrami, itd.), z uwzględnieniem  istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie.
Specjalistyczna wiedza przekazywana studentom kierunku, daje dobre podstawy do podjęcia pracy zawodowej, w tym, w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania, w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych czy jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców lub konsultantów w różnych organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Kształtowana i rozwijana u studentów postawa przedsiębiorczości, poparta wiedzą, stwarza perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą. Studia stymulują również i rozwijają w studentach umiejętność krytycznego myślenia i świadomość potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Przygotowują studentów do podjęcia nauki na studiach doktoranckich, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Na studiach oferowanych jest dziesięć specjalności a wybór jednej z nich jest dokonywany na 1 semestrze studiów.

Proponowane specjalności studiów:

1.    Doradztwo organizacyjne
2.   
E-biznes
3.   
Marketing
4.   
Przedsiębiorczość
5.   
Rozwój potencjału społecznego
6.   
Zarządzanie międzynarodowe
7.   
Zarządzanie organizacją
8.   
Zarządzanie publiczne
9.    Zarządzanie sprzedażą
10. 
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwenci studiów:

 • znają  i rozumieją zasady, procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w stopniu zaawansowanym, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem, w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem),
 • znają i rozumieją złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie, znają  i rozumieją ogólną metodologię badań w zakresie dyscypliny zarządzanie,
 • potrafią wykorzystać teorię dyscypliny zarządzania i nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami: operacyjną, marketingową, finansową, zarządzania personelem w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii,
 • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki,
 • potrafią samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty, dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim,
 • potrafią planować i organizować pracę własną oraz zespołową,
 • posiadają zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji oraz do inspirowania do tego innych,
 • gotowi są do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego.

Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 60.

Literatura do egzaminu:

 1. "Wprowadzenie do finansów i rachunkowości", red. Marian Górski, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 2. "Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność", red. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 3. "Mikroekonomia w zarysie", Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego.

Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania. Podczas egzaminu sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 60.

Literatura do egzaminu:

 1. "Wprowadzenie do finansów i rachunkowości", red. Marian Górski, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010
 2. "Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność", red. Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 3. "Mikroekonomia w zarysie", Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 12 września 2018 r., godz. 13:00, Wydział Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 17 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 17-19 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania