Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • zna terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
 • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami, umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej, umie ją dostosować do różnych organizacji i sytuacji decyzyjnych,
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą finansów i księgowości, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu, umie ją dostosować do różnych typów organizacji i sytuacji decyzyjnych,
 • zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
 • ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
 • ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
 • ma rozszerzoną wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
 • ma rozbudowaną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje między nimi,
 • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
 • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat,
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania i sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia,
 • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonywania ich analizy ekonomicznej,
 • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • ma pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
 • potrafi zaplanować strategię rozwoju organizacji, wykorzystując właściwe narzędzia i metody analizy,
 • posiada umiejętność interpretacji przepisów prawa gospodarczego (w szczególności podatkowego, handlowego i wspólnotowego prawa gospodarczego),
 • potrafi zastosować zaawansowane metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • posiada pogłębioną umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
 • potrafi zaprojektować strategię marketingową przedsiębiorstwa, wykorzystując właściwe metody analizy i narzędzia,
 • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
 • potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność,
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, takie jak: synteza różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązania problemów właściwych dla nauk o zarządzaniu,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować samodzielne działania mające na celu rozwój kariery zawodowej,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań,
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy ,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
 • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
 • posiada pogłębioną umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
 • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,50. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe na kierunku zarządzanie oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 23-25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania