Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Environmental Management (zarządzanie środowiskiem), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski/polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Limit miejsc

Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim.

Zgodnie z definicją profil ogólnoakademicki ma służyć zdobyciu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposób ich prowadzenia, a także wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na najnowszym stanie wiedzy, wynikającym z badań własnych i literatury naukowej.

Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska związanych z biologią, chemią oraz zarządzaniem. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom kierunku zarządzanie środowiskiem pracę:

  • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
  • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
  • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
  • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
  • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
  • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.

Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym kierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Studia są bezpłatne.

Więcej informacji: http://em.biol.uw.edu.pl/pl/