Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Environmental Management (zarządzanie środowiskiem), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

8

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc

Studia w języku angielskim.

Zgodnie z definicją profil ogólnoakademicki ma służyć zdobyciu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposób ich prowadzenia, a także wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na najnowszym stanie wiedzy, wynikającym z badań własnych i literatury naukowej.

Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska związanych z biologią, chemią oraz zarządzaniem. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom kierunku zarządzanie środowiskiem pracę:

  • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
  • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
  • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
  • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
  • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
  • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.

Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym kierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Studia są bezpłatne.

Więcej informacji: http://em.biol.uw.edu.pl/pl/

Zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dowolnego dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego z wymienionymi dyplomami. Postępowanie kwalifikacyjne polega na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim, sprawdzającej wiedzę kandydata w zakresie studiów pierwszego stopnia z jednej następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii lub nauk o zarządzaniu. Komisja rekrutacyjna może kandydatowi przyznać maksymalnie 40 pkt. Minimalną liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia jest 20. Następnie wszyscy kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt., zostają umieszczeni na liście rankingowej, zgodnie z malejącą liczbą punktów. Limit miejsc wyznacza pozycję ostatniego z przyjętych kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 10-12 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 14 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 17-18 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania