• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich

Szczegóły
Kod SP-JPWSCH
Jednostka organizacyjna Wydział Lingwistyki Stosowanej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 21
Limit miejsc 36
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 55 pokój 2.619
00-312 Warszawa
a.siwirska@uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.05.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracy z uczniami znającymi minimum jeden język wschodniosłowiański (język białoruski, ukraiński lub rosyjski).

Kandydaci

Studia kierowane są do osób zainteresowanych w przyszłości pracą w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem polskim i wykazywać chęć rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość jednego z języków wschodniosłowiańskich lub zainteresowanie podjęciem w przyszłości pracy z uczniami posługującymi się na co dzień  jednym z języków wschodniosłowiańskich.

Opis Studiów

Program studiów

Studia obejmujące 180 godzin zajęć podzielone są na dwa semestry.

W semestrze zimowym (październik - styczeń) słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki porównawczej języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich, gramatyki, stylistyki i kultury współczesnej polszczyzny, podstaw teoretycznych nauczania języka polskiego jako obcego oraz najważniejszych informacji z zakresu polskiej kultury.

W semestrze letnim (luty-czerwiec) słuchacze uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i rozwijają swoje kompetencje z zakresu testowania i certyfikowania poziomu biegłości językowej oraz metod uczenia języka polskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w warunkach pracy stacjonarnej, zdalnej i mieszanej.

Większość zajęć odbywa się w formie konwersatoriów i ćwiczeń, które poza częścią teoretyczną zakładają aktywny udział słuchaczy. Do ocen końcowych, poza wynikami egzaminów i testów pisemnych, wliczana jest także praca na zajęciach oraz praca własna. Zajęcia metodyczne zakończone są zaliczeniem polegającym na przygotowaniu i samodzielnym przeprowadzeniu krótkiej lekcji dla pozostałych słuchaczy studiów podyplomowych.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów.

Wykaz zajęć:

Lp.

Nazwa zajęć

Forma zajęć

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

Punkty ECTS

1.

Gramatyka konfrontatywna języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich

konwersatorium

30

 

10

2.

Kultura i stylistyka języka polskiego

wykład

12

 

4

3.

Kultura i stylistyka języka polskiego

ćwiczenia

 

30

10

4.

Nauczanie języka polskiego osób posługujących się językami wschodniosłowiańskimi

konwersatorium

 

30

10

5.

Testowanie i certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

konwersatorium

14

 

4

6.

Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

konwersatorium

 

8

3

7.

Kontekst kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego

wykład

8

 

3

8.

Metody nauczania języka polskiego jako obcego

konwersatorium

 

20

7

9.

Sytuacja języka polskiego w regionie

wykład

8

 

3

10.

Wiedza o kulturze Polski

konwersatorium

20

 

6

Wykładowcy

Grono wykładowców składa się z pracowników Katedry Białorutenistyki mających bogate doświadczenie w pracy jako nauczyciele języka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Wszyscy wykładowcy zatrudnieni na studiach podyplomowych są aktywnymi pracownikami dydaktycznymi i naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Warszawskiego, znają dobrze region Europy Wschodniej i specyfikę pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 2024/25 zajęcia prowadzą: prof. UW dr hab. Radosław Kaleta, dr Katarzyna Drozd – Urbańska, dr Anna Berenika Siwirska i dr Volha Tratsiak.

Tryb i częstotliwość zjazdów

30 zjazdów w soboty i niedziele (godz. 9:00 – 18:00) od października 2024 r. do czerwca 2025 r. (dwa zjazdy w miesiącu)

Zaliczenia

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim to uzyskanie wszystkich efektów kształcenia określonych w programie studiów podyplomowych oraz uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.

W trakcie studiów odbywają się 2 egzaminy pisemne, 1 egzamin ustny i 7 zaliczeń na ocenę, weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów ECTS jest także udział w 80% zajęć i oddanie wszystkich prac zadawanych w trakcie semestru.

Absolwenci

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Znają specyfikę pracy z uczniem władającym minimum jednym językiem wschodniosłowiańskim, metody nauczania języka polskiego, dostępne materiały dydaktyczne oraz mają świadomość konieczności uwzględnienia w procesie dydaktycznym kontekstu kulturowego. Potrafią samodzielnie zaplanować, przygotować i zrealizować proces nauki języka polskiego jako obcego. 


Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe (dyplom licencjata lub inżyniera lub magistra lub równorzędny wydany za granicą), dokonać rejestracji w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą1)2), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia – generowane z systemu IRK.

 1) W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albooświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

2) W przypadku gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli przedłoży dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, lub przystąpi do rozmowy sprawdzającej biegłość językową.

Dokumenty można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (za potwierdzeniem odbioru; decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych

ul. Dobra 55 pok. 2.518

00-312 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji: 06.05.2024 r. - 10.07.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 11.07.2024 r.

Termin rozmowy sprawdzającej biegłość językową: 16.07.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 19.07.2024 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 22.07.2024 r. - 26.07.2024 r.

Czesne

4400 zł - opłata  jednorazowa płatna do 14 października 2024 r.

4400 zł - opłata w systemie ratalnym (2 raty):

I rata 2200 zł płatna do 14 października 2024 r.

II rata 2200 zł płatna do 24 lutego 2025 r.