• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminalistyka i prawo dowodowe

Szczegóły
Kod SP-PDKiNP
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek studiów Prawo, Kryminalistyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 41
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Żwirki i Wigury 101 pokój 4.29,
02-089 Warszawa
tel. +48 22 55 26 696
e-mail: podyplomowe.cns@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.cns.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 05.09.2024 23:59)


Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na nową edycję Studiów Podyplomowych Kryminalistyki i Prawa Dowodowego. Nasz multidyscyplinarny program oferuje szeroką wiedzę z zakresu kryminalistyki - nauki, która odnosi się do identyfikacji, zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i innych negatywnych zjawisk społecznych.

Kandydaci

Program jest otwarty dla absolwentów wszystkich kierunków wyższych zainteresowanych proponowaną tematyką. Dzięki multidyscyplinarnemu charakterowi programu i doświadczonej kadrze naukowej, studia będą odpowiednie zarówno dla osób z większym doświadczeniem zawodowym, jak i dla tych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę w kryminalistyce. Widza ujęta w naszym programie może być w szczególności pomocna np. przy prowadzeniu czynności procesowych, zlecaniu badań i formułowaniu pytań do biegłych w procesie karnym.

Opis studiów

Program studiów

Nasz program skupia się na gruntownym wprowadzeniu do prawa karnego i dowodowego oraz wybranych taktyk i technik kryminalistycznych. Program dostarcza także szerokiej podbudowy teoretycznej z zakresu nauk społecznych, medycznych i przyrodniczych istotnych z punktu widzenia nauk sądowych i procesu dowodzenia w postępowaniu karnym. Kluczowe moduły obejmują:

 • Prawo dowodowe:  zarys prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości, przebieg procesu dowodzenia i zasady prawidłowej współpracy z biegłymi oraz prawne i aktyczne ramy realizacji różnych czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia). 
 • Kryminalistyka klasyczna: zasady identyfikacji kryminalistycznej i omówienie wybranych technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia,  analiza śladów krwawych).
 • Elementy medycyny sądowej.
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: cyberbezpieczeństwo, informatyka kryminalistyczna i OSINT.
 • Fakultatywny warsztat terenowy na zasadzie symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie kryminalistyki i poszczególnych dyscyplin ją wspierających.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowej 1.

Zajęcia są zorganizowane w blokach:  w soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.00 – 18.00 oraz w niedziele w godz.  9.15-13.15.

Terminy zjazdów:

 1. 26/27 października 2024 r.
 2. 16/17 listopada 2024 r.
 3. 23/24 listopada 2024 r.
 4. 7/8 grudnia 2024 r.
 5. 14/15 grudnia 2024 r. 
 6. 11/12 stycznia 2025 r.
 7. 18/19 stycznia 2025 r.
 8. 15/16 lutego 2025 r.
 9. 22/23 lutego 2025 r.
 10. 15/16 marca 2025 r.
 11. 22/23 marca 2025 r.
 12. 5/6 kwietnia 2025 r.
 13. 10/11 maja 2025 r.
 14. 17/18 maja 2025 r.

Jednocześnie wskazujemy terminy "rezerwowe" – na wypadek konieczności przeniesienia zajęć na inną datę z przyczyn losowych lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 1. 25/26 stycznia 2025 r.
 2. 8/9 marca 2025 r.
 3. 24/26 maja 2025 r.
 4. 7/8 albo 14/15 czerwca 2025 r.

Forma zaliczenia programu

Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności (wymagana jest 80% frekwencja) oraz egzaminów semestralnych w formie pisemnej.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w IRK. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani proponowaną tematyką, którzy posiadają dyplom licencjata lub inżyniera lub magistra lub rónoważny.

Kandydat powinien dokonać rejestracji w IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Dokumenty

 Po rejestracji w IRK należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych CNS UW następujące dokumenty umożliwiające przyjęcie na studia podyplomowe:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 2. oryginał (celem sporządzenia kopii) lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą* albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów;
 3. uzupełnioną i podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 4. podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 5. podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

*Tylko w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą: tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli to wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

W przypadku gdy kandydat na Studia legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, może on podjąć Studia jeżeli przedłoży dokument poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, w przypadku braku dokumentu znajomość języka polskiego zostanie potwierdzona przez Kierownika Studiów Podyplomowych w rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa w razie stwierdzenia takiej potrzeby, może odbyć się nie później niż do końca terminu przyjmowania dokumentów przez Sekretariat.

Dokumenty można złożyć: osobiście lub korespondencyjnie (liczy się data przyjęcia dokumentów przez Sekretariat) pod adresem:

Centrum Nauk Sądowych UW

Studia Podyplomowe - rekrutacja

budynek CNBCh

ul. Żwirki i Wigury 101 pok. 4.29

02-089 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji: 17.06.2024 r. - 05.09.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 06.09.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 13.09.2024 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 19.08.2024 r. - 10.09.2024 r.

Opłaty

4800 PLN  - opłata jednorazowa wniesiona do 21 października 2024 r.

5100 PLN - opłata wniesiona w II ratach:

I rata 2550 PLN  płatna do 21 października 2024 r.

II rata 2550 PLN płatna do 15 lutego 2025 r.

5400 PLN - opłata wniesiona w IV ratach:

I rata 1350 PLN płatna do 21 października 2024 r.

II rata 1350 PLN płatna do 15 grudnia 2024 r.

III rata 1350 PLN płatna do 15 lutego 2025 r.

IV rata 1350 PLN płatna do 15 kwietnia 2025 r.