• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Współczesne migracje międzynarodowe

Szczegóły
Kod SP-WMM
Jednostka organizacyjna Ośrodek Badań nad Migracjami
Kierunek studiów Migracje międzynarodowe
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa,
tel. 786 197 479
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałki, wtorki i czwartki
w godz. 9.00-17.00
Adres WWW http://www.migracje.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (24.05.2024 00:00 – 15.09.2024 23:59)

Studia odpowiadają na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym w szczególności współczesnymi migracjami do Polski. Obecność cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji potrzebuje specjalistycznego przygotowania do codziennej pracy z migrantami, a także rzetelnych informacji na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy w tym zakresie oraz praktycznych kompetencji. Zagadnienia dotyczące współczesnych migracji obejmują: powody i konsekwencje (społeczne, ekonomiczne i kulturowe) przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa; skale oraz kierunki i typy migracji; obowiązujące rozwiązania prawne związane z wjazdem, pobytem i pracą w Polsce (oraz szerzej w ramach Unii Europejskiej). W programie przewidziano również miejsce na szczegółowe informacje na temat funkcjonowania wybranych społeczności imigranckich w Polsce (w szczególności ukraińskiej, ale również osób z krajów azjatyckich, kaukaskich, arabskich czy afrykańskich): w tym motywów przyjazdu do Polski, społecznych, kulturowych i ekonomicznych wzorców funkcjonowania, integracji oraz relacji ze społeczeństwem polskim. Wykładowcami są zarówno naukowcy badający procesy migracji, jak i specjaliści zajmujący się w praktyce różnymi aspektami funkcjonowania migrantów w Polsce. Studia składają się z zajęć zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, które pozwalają na rozwinięcie umiejętności z zakresu analizy i rozumienia procesów migracyjnych oraz pracy w środowisku różnorodnym etnicznie i kulturowo. Zajęcia zaplanowane są w większości w formie interaktywnych wykładów, warsztatów i dyskusji, pozwalających na aktywny dialog słuchaczy z prowadzącymi.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat lub kandydatka musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w instytucjach publicznych m.in. administracji państwowej, jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy, a także organizacjach pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi wyzwaniami dotyczącymi współczesnych migracji.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 150 godzin (30 punktów ETCS), a przedmioty podzielone są na 3 główne bloki tematyczne obejmujące ogólne wprowadzenie do wiedzy o migracjach, wiedzę o współczesnych procesach migracyjnych w Europie oraz perspektywę Polski jako kraju imigracji.

W programie przewidziano następujące przedmioty:

BLOK WPROWADZENIE do WIEDZY O migracjach

 • Jak rozumieć i interpretować migracje międzynarodowe: podstawowe pojęcia, uwarunkowania i konsekwencje
 • Jak kształtowały się źródła i kierunki migracji w Polsce i na świecie na przestrzeni lat: rozumienie współczesnych migracji w kontekście historycznym
 • Czego i skąd możemy dowiedzieć się o migracjach: źródła danych i ich krytyczna analiza
 • Mobilność a biografie: migracje międzynarodowe w perspektywie przebiegu życia

BLOK WSPÓŁCZESNE PROCESY MIGRACYJNE W EUROPIE

 • Jakie jest podejście państw do migracji międzynarodowych: polityki zarządzania i kontroli migracji w UE
 • Jak Unia Europejska reguluje migracje wewnątrz oraz z zewnątrz swoich granic: system migracyjny i azylowy w UE
 • Wpływ migracji międzynarodowych na różnorodność kulturową i postawy społeczne: doświadczenia państw i społeczeństw europejskich

BLOK POLSKA JAKO KRAJ IMIGRACJI:

 • Jak zmieniała się imigracja do Polski: trendy, wzorce, mechanizmy
 • Jak polskie prawo reguluje kwestie migracji: procedury, polityki i przepisy prawne dotyczące cudzoziemców w Polsce
 • Jak państwo i społeczeństwo odpowiada na  obecność migrantów w Polsce: polityka migracyjna i działania integracyjne
 • Jak wygląda funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce w różnych wymiarach życia
 • Kim są nowi mieszkańcy Polski: charakterystyka społeczności imigranckich w Polsce

Wykładowcy

Wykładowcy i wykładowczynie to uznani badacze migracji oraz specjaliści i eksperci reprezentujący środowisko akademickie (m.in. UW, PAN, UJ), instytucje państwowe i publiczne (w tym Urząd ds. Cudzoziemców, Państwową Inspekcję Pracy), a także organizacje pozarządowe. 

Tryb studiów, miejsce i zjazdy

Zjazdy będą się odbywać na Kampusie UW Ochota. Studia będą prowadzone w trybie zaocznym: 11 lub 12 zjazdów (soboty i niedziele), średnio 1 - 2 razy w miesiącu.

Udział w zajęciach w trakcie edycji 2024/2025 będzie możliwy w trybie hybrydowym (zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w sali, ale z możliwością udziału w trybie online).

Zaliczenia

Egzamin końcowy odbędzie się w formie testu (50% oceny końcowej) oraz przygotowanej prezentacji na wybrany temat (50% oceny końcowej).

Absolwent

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie, zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE, posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności cudzoziemców obecnych w Polsce. Dodatkowo, osoba uczestnicząca w studiach zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz wrażliwości międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności osób z doświadczeniem migracji w Polsce i w Europie.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

1) posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;

2) zarejestrowała się w systemie IRK;

3) wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych1): dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (w przypadku kiedy dyplom jest w języku innym niż język polski lub angielski),
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami (w godzinach jego pracy) osobiście lub można przesłać pocztą na adres (decyduje data nadania):

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Ośrodek Badań nad Migracjami

ul. Pasteura 7

02-093 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji w systemie IRK: od 24.05.2024 r. do 15.09.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 16.09.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 04.10.2024 r.

Termin przyjmowania dokumentów: od 24.05.2024 r. do 16.09.2024 r.

Czesne

4 900 jednorazowo płatne do 10.10.2024 r.

W II ratach:

I rata 2 450 zł płatne do 10.10.2024 r.

II rata 2 450 zł platne do 14.02.2025 r.