• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Szczegóły
Kod SP-ZA-ART
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181,
602 768 287 / 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 10.00-15.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
Adres WWW https://wz.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-dla-tworcow-artystow-animatorow-kultury/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (05.06.2024 00:00 – 20.09.2024 23:59)

Kandydaci

Artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, pracownicy domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, wydawnictw, pracownicy mediów i organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Opis studiów

Celem studiów menedżerskich dla artystów jest m.in. wyposażenie ludzi kultury w wysoce profesjonalną i rozległą wiedzę menedżerską. Wiedza ta ma służyć zdobyciu nowych umiejętności menedżerskich, przygotowania do uruchomienia własnej firmy, zarządzania organizację lub instytucją kultury.

Program studiów

Program studiów  obejmuje następujące przedmioty: Historia i misja Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo autorskie, Prawo kultury, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Zarządzanie personelem w tym „Artysta sprawny menedżer”, Zarządzanie kulturą i oświatą, Marketing i promocja, public relations, Media relations, Negocjacje, Savoir-vivre i etykieta menedżera kultury, Sponsoring, Teoria i metody organizacji, Finansowanie kultury - Biznesplan i plan promocji, Finansowanie kultury - Fundusze, Finansowanie kultury - Strategia działania

Zajęcia dodatkowe: Megatrendy we współczesnym świecie, zajęcia integracyjne, panelowe i studyjne organizowane we współpracy z Klubem Absolwentów UW, Zakładem Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych UW, Muzeum-Pałac w Wilanowie, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i innymi instytucjami kultury.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez: Prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Dorota Sokołowska, dr Stanisław Kownacki, dr Inga Oleksiuk, dr Robert Pietrusiński, dr hab. Agnieszka Postuła, prof. UW,  dr Piotr Sokół, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof  Podstawka, mgr Sylwia Żółkiewska, mgr Maria Kujcys-Sołobodowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny. Zjazdy odbywają się  w soboty.

TERMINY ZJAZDÓW 1 SEMESTR:
 • 12.X.2024 r.
 • 26.X.2024 r.
 • 16.XI.2024 r.
 • 30.XI.2024 r.
 • 14.XII.2024 r.
 • 21.XII.2024 r.
 • 11.I.2025 r.
 • 25.I.2025 r.
 • 8.II.2025 r.

Zaliczenia

Test egzaminacyjny z programu studiów. Praca menedżerska na ocenę nt. „BIZNESPLAN” dla przedsięwzięcia artystycznego lub „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji / organizacji kultury.

Absolwenci

Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje zawodowe menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • planowania karier własnych i podwładnych pracowników,
 • public relations,
 • efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • założenia i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego),
 • skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji dla przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji kultury,
 • pozyskiwania źródeł finansowania z funduszy polskich i UE,
 • zarządzania instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO,
 • zarządzania projektem artystycznym,
 • zarządzania zmianami w czasie kryzysu, czyli budowania systemu zachowań twórczych w firmie,
 • stosowania w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie twórczości i wdrażanie innowacji,
 • praktykowania reguł sztuki marketingu w tym form i technik promocji oraz sponsoringu,
 • orientowania się w problematyce prawa kultury w tym prawa autorskiego i medialnego,
 • orientowania się w tematyce prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego,
 • podjęcia skutecznych negocjacji w interesach zawodowych itp.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą1)), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie,
 • życiorys (generowany z IRK),
 • oświadczenie o adresie poczty elektronicznej (generowane z IRK),
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK),
 • dwie podpisane umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2023 r., uzupełnione o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata).

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą z dopiskiem "studia podyplomowe" (decyduje data wpływu dokumentów do Wydziału Zarządzania) na adres:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji w systemie IRK: od 05.06.2024 r. do 20.09.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 21.09.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 26.09.2024 r.

Składanie dokumentów: od 05.06.2024 r. do 23.09.2024 r. 

Czesne

5 500 zł płatność jednorazowa 25.10.2024 r.
 

5 700 płatność w II ratach

I rata 2 850 zł płatna do 25.10.2024 r.

II rata 2 850 zł płatna do 10.03.2025 r.

 

6 000 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 750 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (pierwsza płatność wypada w październiku - wyjątkowo do 25 października 2024 r., pozostałe płatności bez zmian)