• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZOZ
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181/ 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 10.00-15.00
Soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu)
Niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
Adres WWW https://wz.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (05.06.2024 00:00 – 20.09.2024 23:59)

Kandydaci

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Opis Studiów

Rozwijamy umiejętności i kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej i specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia. Najwyższy poziom wiedzy w obszarze nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia wspierają zajęcia warsztatowe, które rozwijają Państwa umiejętności praktyczne i pozwalają na poszerzenie kompetencji menedżerskich.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy współczesnego zarządzania, Ustawodawstwo w ochronie zdrowia, Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych, System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - organizacja i funkcjonowanie, Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, Umiejętności menedżerskie - skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia, Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia, Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności publicznej, Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce, Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, Etyka i polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia, Innowacje w ochronie zdrowia, Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Strategie dla jednostek ochrony zdrowia, Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia, Strategie rozwoju podmiotów leczniczych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia [panel]

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab.Tomasz Ochinowski, prof. UW,dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW, dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW, dr Stanisław Jachowicz, dr Robert Pietrusiński, dr Zofia Skrzypczak, dr hab. Hanna Kuzińska, dr Maciej Murkowski, a także specjaliści i praktycy z zakresu ochrony zdrowia.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Tryb studiów niestacjonarny, Zjazdy odbywają się przeciętnie, co dwa tygodnie w trybie sobota-niedziela

TERMINY ZJAZDÓW 1 SEMESTR:

 • 19 i 20.X.2024 r.

 • 16 i 17.XI.2024 r.

 • 30.XI i 1.XII.2024 r.

 • 14 i 15.XII.2024 r.

 • 11 i 12.I.2025 r.

 • 25 i 26.I.2025 r.

 • 8 i 9.II.2025 r.

Zaliczenia

Przedmioty są zaliczane na podstawie aktywności słuchaczy, zaliczenie studiów w oparciu o pracę dyplomową.

Absolwenci

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 2. zarejestrowała się w systemie IRK;
 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK),
 • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą1)), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie,
 • życiorys (generowany z IRK),
 • oświadczenie o adresie poczty elektronicznej (generowane z IRK),
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (generowane z IRK),
 • dwie podpisane umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2023 r., uzupełnione o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata).

1) W przypadku, gdy kandydat legitymje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski,
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty  można składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą z dopiskiem "studia podyplomowe" (decyduje data wpływu dokumentów do Wydziału Zarządzania) na adres:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

Terminy

Termin rejestracji w systemie IRK: od 05.06.2024 r. do 20.09.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 21.09.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 26.09.2024 r.

Składanie dokumentów: od 05.06.2024 r. do 23.09.2024 r. 

Czesne

9 300 zł płatność jednorazowa 25.10.2024 r.
 

9 800 płatność w II ratach

I rata 4 900 zł płatna do 25.10.2024 r.

II rata 4 900 zł płatna do 10.03.2025 r.

 

10 400 zł płatność w VIII ratach:

raty I - VIII 1 300 zł każda płatna do 10 każdego miesiąca (pierwsza płatność wypada w październiku - wyjątkowo do 25 października 2024 r., pozostałe płatności bez zmian)