• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Szczegóły
Kod 2-SzD-NS-NZiJ
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 6
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66 lokal 0.108
00-312 Warszawa
tel: 22 55 22 163
poniedziałek-czwartek 09:30-15:00
rekrutacja.ns@uw.edu.pl
Adres WWW https://sdns.uw.edu.pl/pl/informacje-ogolne/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (29.04.2024 12:00 – 04.06.2024 23:59)

 

 Opis Szkoły

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse,
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Stosunki międzynarodowe

 W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych [LINK] program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program [LINK] obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia teoretyczne i metodologiczne oraz dydaktykę szkoły wyższej, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania badaniami naukowymi czy budowania kapitału naukowego doktorantek i doktorantów.

Ważną część programu stanowią również zajęcia dające możliwość poznania badań prowadzonych na UW wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, gdzie część kursów jest prowadzona przez  wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, a część poświęcona badaniom samych doktorantek i doktorantów. Program zakłada także realizację seminariów i zajęć specjalizacyjnych organizowanych oddzielnie dla doktorantek i doktorantów każdej z dyscyplin naukowych. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne, które doktoranci mogą realizować w wymiarze 30 lub 60 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia.

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz realizację indywidualnego planu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w IRK do dnia 04 czerwca 2024. 

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy   

Stypendia 

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 4242  zł przed oceną śródokresową i 5340,90 zł po ocenie śródokresowej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami (przed oceną śródokresową): 1040,07 zł.

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.


  

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie dwuetapowe:

1.      rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych: 29 kwietnia 2024 – 4 czerwca 2024 r.

2.      postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 18 czerwca – 23 czerwca 2024 r.,

o    ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 28 czerwca 2024 r.,

 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): do 28 czerwca 2024 r.,

 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 6 lipca – 14 lipca 2024 r.,

 • ogłoszenie listy rankingowej: do 24 lipca 2024 r.,

 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 7 sierpnia – 20 września 2024 r.,

 • ogłoszenie listy przyjętych: do 23 września 2024 r.

Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2024.

Opłata rekrutacyjna

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania 

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap: – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);

 • II etap: – 40 punktów (liczba punktów wymagana do wpisu na listę rekomendowanych do przyjęcia – 20 punktów). 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie w IRK, za pośrednictwem dedykowanego formularza, wniosek o przyjęcie do Szkoły, który spełnia warunki o którym mowa w § 15 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2024 r., poz. 120; dalej „Uchwała Rekrutacyjna” lub „Uchwała”):

 

 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 20 września 2024 r.;

 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię istotną dla osiągnięcia celu badań, której nie wlicza się do limitu znaków;

 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;

 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową; potwierdzeniem publikacji kandydata są skany stron tytułowych;

 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;

 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały. Kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w IRK;

 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe.

Ponadto kandydat ma obowiązek złożenia tłumaczenia tytułów osiągnięć naukowych. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Rekrutacji, przewodniczący lub sekretarz zespołu kwalifikacyjnego może zwrócić się do kandydata o przedłożenie w określonym terminie tłumaczenia innych zawartych we wniosku dokumentów lub materiałów.

Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może uzależnić wpisanie kandydata na listę doktorantów od przedłożenia w wyznaczonym, adekwatnym terminie tłumaczenia określonego dokumentu, w tym tłumaczenia przysięgłego, lub legalizacji dokumentu (apostille). Warunek może zostać zastrzeżony także w decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać, że postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się na ww. wniosek o przyjęcie do Szkoły, złożony przez kandydata, który zarejestrował się w terminie w systemie IRK oraz wniósł w terminie opłatę rekrutacyjną.

Szczegółowe wymogi odnośnie wniosku o przyjęcie do Szkoły określa § 15 ust. 1 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2024 poz. 120) [LINK]

Kryteria i sposób oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 1. zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);

 2. adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);

 3. osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);

 4. oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt). 

Gdy istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia plagiatu Zespół kwalifikacyjny sprawdza przedstawiony projekt w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), OSA lub Antyplagiat. W przypadku stwierdzenia znacznego naruszenia praw autorskich, przywłaszczenia treści, Zespół kwalifikacyjny przyznaje zero punktów dla kryterium projekt badawczy

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);

 2. udział w projektach badawczych (0-5 pkt);

 3. publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt);

 4. działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);

 5. staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 1. kompetencje kandydata zaprezentowane podczas rozmowy na temat projektu badawczego (0-20 pkt);

 2. rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Warunek przyjęcia do szkoły  

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.  

Akty prawne i wzory dokumentów

obowiązujące akty prawne [LINK]