Czy muszę wpisać wyniki maturalne na koncie rejestracyjnym, aby zapisać się na wybrany kierunek?

Nie. Na tym etapie wystarczy zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym (nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek). Ta sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czym różni się przedmiot wymagany od przedmiotu punktowanego?

Przedmiot wymagany -  przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu uniemożliwia  kandydatowi wzięcie udziału w rekrutacji. 

Przedmiot punktowany -  przedmiot punktowany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy na etapie rejestracji na kierunek muszę podać numer świadectwa dojrzałości/dyplomu studiów?

Nie. Na etapie rejestracji na kierunek nie trzeba podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli kandydat z tzw. starą maturą ma podać w IRK oceny z przedmiotów, to mam zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości czy tylko przedmioty zdawane na maturze?

Tylko przedmioty zdawane na maturze (zarówno w części pisemnej jak i ustnej). Oceny uzyskane na zakończenie szkoły średniej nie są brane pod uwagę w rekrutacji na studia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy wyniki z ustnych egzaminów maturalnych brane są również pod uwagę w rekrutacji od kandydatów z tzw. nową maturą (2005-2015), dyplomem IB oraz EB?

Nie, pod uwagę brane są tylko egzaminy pisemne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy mogę zmienić wybrane przy rejestracji na kierunek przedmioty i poziomy po otrzymaniu wyników maturalnych?

Tak. Kandydat może zmieniać przedmioty i ich poziomy do końca trwania rejestracji na dany kierunek (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej na ten kierunek).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy mogę w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?

Tak. Kandydat może zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których kandydat chce się wypisać jak i te, na które zamierza się zapisać (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). Wystarczy wyrejestrować się z dotychczasowego kierunku i zapisać się z tego samego osobistego konta rejestracyjnego na nowo wybrane studia.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Nie. System IRK obsługuje jedynie opłaty rekrutacyjne. Czesne należy wpłacić na konto jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej studia, na które kandydat został przyjęty, a opłatę za ELS - na konto przeznaczone do tego celu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------