Rekrutacja na studia -- pomoc

Film instruktażowy - Uniwersytet Warszawski: rekrutacja krok po kroku - koniecznie obejrzyj!


Wyniki rekrutacji będą publikowane na kontach kandydatów w systemie IRK.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, składają dokumenty na wydziałach w terminie i w miejscu podanym przez komisję rekrutacyjną w komunikacie wczytanym na konto kandydata.

Osoby zakwalifikowane, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, nie będą przyjęte na studia i tym samym zwolnią miejsca kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych.

! Biuro ds. Rekrutacji nie przyjmuje żadnych dokumentów od osób kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

.............................................................................................................................................................................................................

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne.

.............................................................................................................................................................................................................

Księgowanie wpłat rekrutacyjnych na kontach kandydatów może trwać do 6 dni (liczy się data dokonania przelewu).

...............................................................................................................................................................................................................

! Przedmiot wymagany -  przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu uniemożliwia  kandydatowi wzięcie udziału w rekrutacji. 

! Przedmiot punktowany -  przedmiot punktowany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

...................................................................................................................................................................................................................

! W przypadku jeśli system IRK rozpoznaje, że kandydat ma oba poziomy z danego przedmiotu maturalnego, to w warunkach, gdzie wymagany jest poziom podstawowy albo rozszerzony, kandydat nie ma możliwości wyboru poziomu. System sam oblicza, który z poziomów jest korzystniejszy dla kandydata.

Kandydat ma możliwość wyboru poziomu tylko wtedy, gdy na danym kierunku zastrzeżone zostało, że nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

.......................................................................................................................................................................................................................

! Wyniki maturalne nie są potrzebne do zapisywania się na kierunki. Kandydat musi zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników maturalnych uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym.
Taka sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia.

Z obowiązku uzupełnienia wyników maturalnych zwolnieni są kandydaci, którzy zdawali nową maturę w latach 2006-2018 i na deklaracji maturalnej wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ich wyniki zostaną pobrane z KReM.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na etapie rejestracji na studia nie trzeba również podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydat może zmieniać wybrane przy zapisie na dany kierunek przedmioty i poziomy do końca trwania rejestracji na ten kierunek (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). 

...................................................................................................................................................................................................................

! Od kandydatów z tzw. nową maturą (2005-2018) oraz dyplomem IB i EB, brane są pod uwagę jedynie wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłaty za legitymację studencką czy czesne przeznaczone są inne konta (więcej informacji w linkach poniżej). Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr tego konta to PESEL kandydata).  

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty olimpiady, którym przysługuje całkowite zwolnienie z postępowania na dany kierunek muszą wczytać na koncie rejestracyjnym skan zaświadczenia (nie dyplomu) o uzyskanym tytule oraz zapisać się na kierunek. Bez zapisu olimpijczyka na kierunek, na którym przysługuje mu uprawnienie, Biuro ds. Rekrutacji nie może zatwierdzić zaświadczenia.

...................................................................................................................................................................................................................

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. kandydatów z polską starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6
  4. laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
  5. kandydatów na studia drugiego stopnia
  6. kandydatów niepełnosprawnych
  7. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia

Opłata rekrutacyjna

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Przykład obliczenia wyniku dla kandydata zdającego tzw. nową maturę w latach 2005 - 2018