• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Economics; Finance and Accounting; Informatics and Econometrics

Details
Code NW2-EK
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Economics, Finance and Accounting, Informatics and Econometrics
Form of studies part-time (evening)
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 65
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@wne.uw.edu.pl
tel. (22) 55-49-190
WWW address https://www.wne.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

W ramach studiów niestacjonarnych (wieczorowych) drugiego stopnia na kierunku Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria oferowane są następujące kierunki/specjalności:

 • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Międzynarodowa
 • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa
 • Kierunek Finanse i Rachunkowość
 • Kierunek Informatyka i Ekonometria

Wybór kierunku i/lub specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalności Ekonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii oraz finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego.

Absolwenci specjalności Ekonomia Międzynarodowa dysponują umiejętnościami analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Podczas studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty zapewniające zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro, a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach, którymi są m.in. warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach.

Absolwent zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to R, SAS, Python, VBA. Rozumie założenia modeli statystycznych używanych w zaawansowanej analizie szeregów czasowych oraz rozumie ich matematyczne podstawy. Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów pojawiających się w trakcie analizy danych empirycznych. Zna i rozumie metody konstruowania prognoz na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Zna metody symulacji, w tym metodę Monte Carlo.

Absolwent zna także zaawansowane techniki informatyczne, szczególnie z zakresu programowania. Dogłębnie zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych i obiektowych językach programowania. Zna język programowania C++. Zna klasyczne algorytmy oraz struktury danych. Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania oprogramowania.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

 • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 260 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. współczynnika za posiadanie przez instytucję wydającą dyplom statusu "uczelni badawczej" (Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza") w roku rekrutacji na studia na UW. Posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100, brak tego statusu - współczynnik 80.

b. średniej ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim zostanie do niej przyrównana.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia współczynnika opisanego w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
 1. Kandydaci są zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
  2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
  5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
  6. Opcjonalnie – zaświadczenia o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
  7. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 600.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 260 punktów.

1. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn trzech parametrów:

a. średniej ocen z toku studiów

b. pozycji uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia na UW. Pozycja 1-500 - współczynnik 100, dalsze pozycje - współczynnik 80.

c. oraz współczynnika

i. 1,2 w wypadku gdy:

1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora.

ii. 1 w pozostałych przypadkach.

 1. Dodatkowo kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 2c.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia współczynnika opisanego w podpunkcie i) punktu 2c.
  2. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.
  1. Kandydaci są zobowiązani do załączenia na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skanów następujących dokumentów:
   1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
   2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię wykazu przedmiotów i ocen.
   3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą do ubiegania się o studia, o średniej z całego toku studiów, jeżeli na suplemencie do dyplomu nie ma takiej informacji.
   4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
   5. Sylabusów wybranych przedmiotów (wymienionych w punkcie 4c).
   6. Opcjonalnie – zaświadczenia o uzyskaniu Stypendium Rektora i/lub średniej mieszczącej się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku.
   7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie co najmniej B2. Honorowane są dokumenty wymagane przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim, jak również potwierdzenia zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w trakcie poprzednich studiów kandydata na poziomie co najmniej B2. Komisja może wziąć pod uwagę także inne dokumenty.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Termin testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): do 20 września 2022 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych