• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Criminology

Details
Code NZ2-KR
Organizational unit Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization
Field of studies Criminology
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 70
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
tel. (22) 55-30-731
WWW address http://ipsir.uw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:

 1. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
 2. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu (=średnia ocen na dyplomie),
 3. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów),
 4. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.),
 5. za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów),
 6. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli przestępczości (kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole naukowym, prowadzenie lub asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą zawodową, udział w kursach doszkalających) (od 0 do 2 punktów, przy czym:
 • brak dokumentów – 0 punktów
 • jeden dokument – 1 punkt
 • dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty)

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy prowadzonej w języku polskim.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

Punkty uzyskane z rozmowy nie wliczają się do końcowego wyniku kandydata.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2022 r., godz. 9:00-11:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 26-27 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji