• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Architecture of Information Spaces

Details
Code S1-API
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Field of studies Architecture of Information Spaces
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 40
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.wdib@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2022/2023
  Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 16.09.2022 23:59)

Opis programu studiów

Architektura przestrzeni informacyjnych to zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji.

 1. Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience). Architektura informacji to wieloaspektowa perspektywa na projektowanie sieciowych usług informacyjnych, która uwzględnia aspekt estetyczny, interakcję człowiek-komputer oraz metody organizacji wiedzy.
 2. Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach i systemach informacyjnych. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.
 3. Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania i wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.
 4. Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich działalności. Dotyczy to zarówno bibliotek, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Treści programowe realizowane na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo).

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

Duży nacisk został położony na wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w przetwarzaniu i prezentowaniu informacji.

Praktyki studenckie

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Podmioty, o których mowa mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i w administracji rządowej i publicznej, w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, badania User Experience, agencje marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali internetowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej świadczące tego typu usługi informacyjne.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany m.in. do:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych;
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników;
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych;
 • projektowania systemów i usług informacyjnych;
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i obiegiem informacji w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa),
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.),
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • analityk danych,
 • specjalista ds. metadanych,
 • menedżer informacji,
 • projektant User Experience,
 • redaktor serwisów internetowych,
 • specjalista ds. mediów społecznościowych.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z:

 1. konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz
 2. dodatkowego egzaminu wstępnego - sprawdzianu predyspozycji kandydata do odbywania studiów na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

 ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny

Charakter i zakres dodatkowego egzaminu wstępnego

Sprawdzian predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” ma formę pisemnego testu kompetencyjnego, sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności pracy z nim.

Treści programowe na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” dotyczą problematyki organizowania zasobów informacji w różnych kontekstach ich funkcjonowania oraz w odniesieniu do potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. Umiejętność właściwej interpretacji informacji uwzględniającej kontekst jej funkcjonowania jest więc zasadniczą kompetencją poszukiwaną wśród kandydatów do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych”.

Test składa się z pytań weryfikujących umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji tekstu pisanego. Pytania dotyczą treści lektur, których lista będzie opublikowana w późniejszym terminie.

Brak obecności na sprawdzianie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Test składa się z 10 pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktu (maksymalnie 100 pkt).

Próg punktowy: 50 pkt.

Sposób obliczenia końcowego wyniku rekrutacyjnego:

Końcową punktację stanowić będzie suma punktów z przedmiotów maturalnych i sprawdzianu predyspozycji z uwzględnieniem następujących wag:

 • punktacja z przedmiotów maturalnych – 80%
 • punktacja ze sprawdzianu predyspozycji – 20%.

Zagadnienia do egzaminu

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

 ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny

Charakter i zakres dodatkowego egzaminu wstępnego

Sprawdzian predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” ma formę pisemnego testu kompetencyjnego, sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności pracy z nim.

Treści programowe na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” dotyczą problematyki organizowania zasobów informacji w różnych kontekstach ich funkcjonowania oraz w odniesieniu do potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. Umiejętność właściwej interpretacji informacji uwzględniającej kontekst jej funkcjonowania jest więc zasadniczą kompetencją poszukiwaną wśród kandydatów do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych”.

Test składa się z pytań weryfikujących umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji tekstu pisanego. Pytania dotyczą treści lektur, których lista będzie opublikowana w późniejszym terminie.

Brak obecności na sprawdzianie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Test składa się z 10 pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktu (maksymalnie 100 pkt).

Próg punktowy: 50 pkt.

Sposób obliczenia końcowego wyniku rekrutacyjnego:

Końcową punktację stanowić będzie suma punktów z przedmiotów maturalnych i sprawdzianu predyspozycji z uwzględnieniem następujących wag:

 • punktacja z przedmiotów maturalnych – 80%
 • punktacja ze sprawdzianu predyspozycji – 20%.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Zagadnienia do egzaminu

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

 ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, informatyka, filozofia, przedmiot z grupy „sztuka”, łacina, biologia, chemia, fizyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny

Charakter i zakres dodatkowego egzaminu wstępnego

Sprawdzian predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” ma formę pisemnego testu kompetencyjnego, sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności pracy z nim.

Treści programowe na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” dotyczą problematyki organizowania zasobów informacji w różnych kontekstach ich funkcjonowania oraz w odniesieniu do potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. Umiejętność właściwej interpretacji informacji uwzględniającej kontekst jej funkcjonowania jest więc zasadniczą kompetencją poszukiwaną wśród kandydatów do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych”.

Test składa się z pytań weryfikujących umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji tekstu pisanego. Pytania dotyczą treści lektur, których lista będzie opublikowana w późniejszym terminie.

Brak obecności na sprawdzianie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Test składa się z 10 pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktu (maksymalnie 100 pkt).

Próg punktowy: 50 pkt.

Sposób obliczenia końcowego wyniku rekrutacyjnego:

Końcową punktację stanowić będzie suma punktów z przedmiotów maturalnych i sprawdzianu predyspozycji z uwzględnieniem następujących wag:

 • punktacja z przedmiotów maturalnych – 80%
 • punktacja ze sprawdzianu predyspozycji – 20%.

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Zagadnienia do egzaminu

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

 ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, ekonomia, socjologia, informatyka, filozofia,
sztuka, muzyka, łacina, biologia, chemia, fizyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny

Charakter i zakres dodatkowego egzaminu wstępnego

Sprawdzian predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” ma formę pisemnego testu kompetencyjnego, sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności pracy z nim.

Treści programowe na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” dotyczą problematyki organizowania zasobów informacji w różnych kontekstach ich funkcjonowania oraz w odniesieniu do potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. Umiejętność właściwej interpretacji informacji uwzględniającej kontekst jej funkcjonowania jest więc zasadniczą kompetencją poszukiwaną wśród kandydatów do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych”.

Test składa się z pytań weryfikujących umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji tekstu pisanego. Pytania dotyczą treści lektur, których lista będzie opublikowana w późniejszym terminie.

Brak obecności na sprawdzianie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Test składa się z 10 pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktu (maksymalnie 100 pkt).

Próg punktowy: 50 pkt.

Sposób obliczenia końcowego wyniku rekrutacyjnego:

Końcową punktację stanowić będzie suma punktów z przedmiotów maturalnych i sprawdzianu predyspozycji z uwzględnieniem następujących wag:

 • punktacja z przedmiotów maturalnych – 80%
 • punktacja ze sprawdzianu predyspozycji – 20%.

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Zagadnienia do egzaminu

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji:

 • 50 pkt. - konkurs ocen egzaminów maturalnych,
 • 50 pkt. - sprawdzian predyspozycji

 ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, sztuka, muzyka, łacina, biologia, chemia, fizyka, polityka, socjologia

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 30%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny

Charakter i zakres dodatkowego egzaminu wstępnego

Sprawdzian predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” ma formę pisemnego testu kompetencyjnego, sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętności pracy z nim.

Treści programowe na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” dotyczą problematyki organizowania zasobów informacji w różnych kontekstach ich funkcjonowania oraz w odniesieniu do potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. Umiejętność właściwej interpretacji informacji uwzględniającej kontekst jej funkcjonowania jest więc zasadniczą kompetencją poszukiwaną wśród kandydatów do studiowania na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych”.

Test składa się z pytań weryfikujących umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji tekstu pisanego. Pytania dotyczą treści lektur, których lista będzie opublikowana w późniejszym terminie.

Brak obecności na sprawdzianie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Test składa się z 10 pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktu (maksymalnie 100 pkt).

Próg punktowy: 50 pkt.

Sposób obliczenia końcowego wyniku rekrutacyjnego:

Końcową punktację stanowić będzie suma punktów z przedmiotów maturalnych i sprawdzianu predyspozycji z uwzględnieniem następujących wag:

 • punktacja z przedmiotów maturalnych – 80%
 • punktacja ze sprawdzianu predyspozycji – 20%.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Zagadnienia do egzaminu

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Forma sprawdzianu: test

Zakres egzaminu:

 1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, elementarne wiadomości o historii).
 2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, finanse i ubezpieczenia).
 3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z wykładowcami i pracownikami administracji).
 4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska).
 5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.).
 6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.).

Literatura pomocnicza:

 • M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.
 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.
 • M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
 • A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.
 • A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu:
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany, kandydat musi uzyskać 50 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja ze sprawdzianu kompetencji językowych nie jest wliczana do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 13 lipca 2022 r., godz. 16:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie "Kampus-rekrutacja")

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.

 

Terminy

Dodatkowy egzamin wstępny: 13 lipca 2022 r., godz. 10:00, ul. Nowy Świat 69, sala 318

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii