• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Belarusian Studies with English Language

Details
Code S1-FLBIAL
Organizational unit Faculty of Applied Linguistics
Field of studies Belarusian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 5
Admission limit 35
Duration 3 years
Recruitment committee address simon.kleist@uw.edu.pl
tel. (22) 55-34-266
WWW address http://kb.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia licencjackie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, staże naukowe, konferencje, wykłady gościnne, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest praktyczną nauką języka angielskiego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko na zdobycie rzetelnej wiedzy dotyczącej obszaru białoruskojęzycznego, ale także doskonalenia biegłości językowej z zakresu języka angielskiego oraz rosyjskiego.

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka angielskiego na poziomie B2 plus oraz fakultatywnego języka rosyjskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy w zespole. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, umiejętności sięgania po opinie ekspertów, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych), biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce Dla studentów.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski,
j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski,
j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, język mniejszości narodowej (j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

p. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski,
j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski, język mniejszości narodowej (j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

p. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. wyższy (HL) x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia kandydaci z maturą wydaną za granicą oraz z Maturą Międzynarodową IB i Maturą Europejską EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego) zobowiązani są przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej).

W przypadku, gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ (z listy dokumentów honorowanych przez UW), jednostka przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do odbywania studiów w tym języku.

Forma – rozmowa kwalifikacyjna

Zakres tematyczny: Zadania mogą dotyczyć następujących działów tematycznych:

 1. praca,
 2. życie rodzinne i towarzyskie,
 3. żywienie,
 4. podróżowanie i turystyka,
 5. kultura,
 6. zdrowie,
 7. nauka i technika,
 8. świat przyrody,
 9. formy spędzania wolnego czasu,
 10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

Zadanie 1 (10 punktów)

Podstawowe informacje o kandydacie. Rozmowa rozpoczyna się krótką rozgrzewką, podczas której egzaminator zadaje zdającemu krótkie pytania odnośnie miejsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, zainteresowań, planów na przyszłość itp.

Zadanie 2 (20 punktów)

Kandydat losuje arkusz zadań, który przedstawia różne informacje w postaci obrazków i krótkich wypowiedzi na wybrany temat (np. formy spędzania wolnego czasu). Zadaniem zdającego jest opisanie i porównanie różnych aspektów zagadnienia na podstawie materiału stymulującego.

Zadanie 3 (20 punktów)

Rozmowa na podstawie wylosowanego zadania, wymagającego wykorzystania różnych funkcji języka: sugerowanie, poprawne reagowanie, odmowa, wyrażanie opinii itp., z możliwością zadania dodatkowych pytań w ramach danego tematu.

Podczas rozmowy oceniane są: poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa adekwatnego do omawianego tematu, poprawność fonetyczna i ogólna płynność wypowiedzi.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 50.

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku: 30.

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych kandydata nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego nie świadczy o przyjęciu kandydata na studia, tylko o możliwości jego uczestniczenia w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 21 września 2022 r., od godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Zoom)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Cyfrowej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Białorutenistyki