• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Foreign Language and Cultural Studies

Details
Code S1-FLKU
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Foreign Language and Cultural Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 4 years
Recruitment committee address sfk-rekrutacja@uw.edu.pl
tel. (22) -55-20- 950
WWW address http://sfk.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

 • filologia angielska,
 • filologia romańska,
 • hispanistyka,
 • portugalistyka,
 • germanistyka,
 • italianistyka.

Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskaniu kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje egzamin maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka, o ile egzamin jest na poziomie rozszerzonym, bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka, niezależnie od poziomu egzaminu maturalnego. Innymi słowy studenci mogą mieć różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Zajęcia odbywają się w nowym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle dwa języki obce na poziomie C1 oraz trzeci język na poziomie co najmniej B1. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych ścieżek filologicznych. Dzięki przedmiotom metodologicznym i komparatystycznym potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury i literatury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Absolwent SFK ma także wysokie kompetencje międzykulturowe - umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur, a dzięki umiejętności analizy porównawczej gotów jest do kreatywnej pracy w środowisku zawodowym

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 25%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski


P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 25%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny***

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego
**Język A/literature and performacne na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie w kolumnach 1 i 3
***Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny***

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego
**Język L1 na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie w kolumnach 1 i 3
***Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z**:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny***

waga = 30%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego
**Język L1 na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie w kolumnach 1 i 3
***Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego) zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Rozmowa będzie oceniana wedle 5 kryteriów wymienionych poniżej, które zawierają następujące zagadnienia. Maksymalny wynik wynosi 100 punktów, a próg zaliczenia jest na poziomie 60 punktów.

a) Czytanie ze zrozumieniem 20 pkt

 • rozumienie komunikatów na stronie internetowej kierunku
 • rozumienie instrukcji gramatycznych po polsku
 • rozumienie instrukcji technicznych np. dotyczących BHP, ochrony danych osobowych itp.

b) Słuchanie ze zrozumieniem 20 pkt

 • rozumienie poleceń i instrukcji istotnych przy nauczaniu języka obcego
 • rozumienie ze słuchu zagadnień kulturowych i literaturoznawczych

c) Znajomość słownictwa 20 pkt

 • znajomość podstawowej terminologii gramatycznej w języku polskim np. podmiot, orzeczenie, przysłówek itp.
 • znajomość związków frazeologicznych w języku polskim
 • znajomość pojęć administracyjnych istotnych z perspektywy studenta np. składanie podania, rejestracja na zajęcia itp.

d) Poprawność gramatyczno-stylistyczna 20 pkt

 • umiejętność zadawania pytań w zrozumiały sposób dotyczących nauczania języka oraz dotyczących spraw administracyjnych istotnych z perspektywy Studenta

e) Komunikatywność 20 pkt

 • umiejętność szybkiego reagowania na stawiane pytania, instrukcje, polecenia
 • umiejętność płynnego prowadzenia rozmowy w języku polskim

Punktacja z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, a zatem stanowi odrębną punktację

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 13 lipca 2022 r., od godz. 10:00, Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki, ul. Dobra 55

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nie przewiduje się ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Neofilologii