• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Creative Writing

Details
Code S1-SZP
Organizational unit Faculty of Polish Studies
Field of studies Creative Writing
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 18
Admission limit 40
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrut.polon@uw.edu.pl
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Powstanie kierunku Sztuka pisania stanowi konsekwencję rozwoju wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną oraz zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek uczy studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji. Studia mają charakter interdyscyplinarny: prezentują osiągnięcia naukowe i koncepcje intelektualne wypracowane na gruncie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, retoryka, kulturoznawstwo) oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej (medioznawstwo).

Sztuka pisania składa się z dwóch modułów kształcenia: teoretycznego i praktycznego.

Wiedza teoretyczna na temat różnych wymiarów współczesnej kultury, bibliologii i edytorstwa, historii literatury i języka ma być podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Stanowić ma niezbędne podłoże dla myślenia krytycznego, umiejętności interpretowania faktów, osadzania ich w kontekstach społecznych i kulturowych, pisania i redagowania tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych, wprowadzania i edycji materiałów internetowych, interpretowania i rozumienia tekstów kultury, poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.

Kierunek oferuje też zbiór przedmiotów praktycznych: Komputerowy skład tekstu, Edycja tekstów w Sieci, Grafika komputerowa, Projektowanie książki, Redakcja i korekta tekstu, Technika reportażu, Gatunki literatury popularnej i masowej, Zasady ortografii i interpunkcji, Kultura języka oraz warsztaty: Poetycki, Prozatorski, Małe formy publicystyczne, Teksty użytkowe, Krytyka literacka, muzyczna, filmowa, Tekst reklamowy, Sztuka kryminału i horroru. Wiele zadań studenci wykonują z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego (mają do dyspozycji 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Adobe InDesigne).

Program studiów został podzielony na dwusemestralne bloki zajęć skoncentrowanych wokół kształcenia wiedzy oraz i umiejętności praktycznych z obszaru twórczego pisania (Creative writing).

W semestrze pierwszym i drugim ‒ student poznaje wiedzę z historii i teorii literatury, polskiej i zachodniej tradycji literackiej oraz kulturowej, które ukierunkowane są na zapoznanie studenta z wypracowaną przez stulecia refleksją nad technikami tworzenia dzieł literackich, sprawami kompozycji, zasadami gatunku. Osobny zespół zajęć wykorzystuje tę wiedzę i kształci praktyczne umiejętności w przygotowywaniu (pisaniu) tekstów literackich.

W semestrze trzecim i czwartym ‒ student otrzymuje wiedzę dotyczącą gatunków dziennikarskich i reklamowych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje przy kształceniu umiejętności pisania oraz redagowania tekstów publicystycznych i użytkowych.

W semestrze piątym i szóstym ‒ student uzyskuje wiedzę dotycząca kultury i sztuki współczesnej ‒ najnowszych mediów oraz literatury i kultury popularnej. Wiedza ta jest wykorzystywana do kształtowania umiejętności pisania i redagowania tekstów obecnych w kulturze popularnej oraz sferze Internetu.

Zajęcia warsztatowe z obszaru twórczego pisania ‒ oprócz praktykujących pisarzy, krytyków literackich oraz poetów i twórców filmowych zatrudnionych na Wydziale Polonistyki ‒ poprowadzą zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów.

Absolwent Sztuki pisania zdobędzie kompetencje językowe oraz literackie techniki narracyjne pozwalające wypowiadać się w różnych stylach i formach gatunkowych: literatury wysokiej, publicystyki literackiej, publicystyki dziennikarskiej, literatury popularnej, tekstów i gatunków użytkowych oraz reklamowych i perswazyjnych. Pozyska umiejętności redagowania tekstów, korekty tekstów, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia komunikacji. Będzie też wstępnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych z zakresu edytorstwa, historii literatury, kultury popularnej, teorii kultury i mediów.

Oferta zajęć teoretycznych daje podstawy wiedzy humanistycznej i społecznej pozwalającej kontynuować naukę na kierunkach związanych z medioznawstwem, dziennikarstwem, literaturoznawstwem czy kierunkami realizowanymi w ramach dyscypliny nauki socjologiczne.

Sztuka pisania rozwija kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kierunek zapewnia wiedzę oraz praktyczne umiejętności przydatne w zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach pism,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach związanych z nowymi mediami,
 • marketingu medialnym,
 • portalach internetowych,
 • jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka,
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki**

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski**

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym lub bez poziomu może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język A**
albo
literature and performance**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny***, filozofia, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), technologia projektowania, nauka o środowisku (ES&S)

P. wyższy (HL) x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język L1**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, biologia, chemia, fizyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, geografia, socjologia, sztuka, muzyka, informatyka, język obcy nowożytny***

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język oryginalny matury**

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, łacina, greka klasyczna, sztuka, muzyka, informatyka, polityka, socjologia, wiedza o społeczeństwie, antropologia, zarządzanie, ekonomia, psychologia, socjologia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny***

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. Rozmowa dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną lub maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie mają dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie przez kandydata studiów w języku polskim, w tym:

 • znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.);
 • znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularnonaukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-25 pkt.).

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 100 pkt.

Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2022 r., godz. 12:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki