• log in
 • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Astronomy

Details
Code S2-AS
Organizational unit Faculty of Physics
Field of studies Astronomy
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 3
Admission limit 10
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@fuw.edu.pl
tel. (22) 55-32-506
WWW address http://www.fuw.edu.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Celem kształcenia jest wszechstronne wykształcenie absolwenta w zakresie obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii oraz poznanie współczesnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie. Kierunek ma charakter kształcenia w dziedzinie podstawowej i obejmuje wiedzę potrzebną dla opisu i zrozumienia fizycznych mechanizmów stojących u podstaw zjawisk oraz budowy i ewolucji obiektów astronomicznych. Celem kształcenia jest też poznanie metod matematycznego modelowania i statystycznej weryfikacji tych modeli mogących też mieć szersze zastosowanie, a szerzej, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych absolwentów.

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2+ lub wyższym,
 • posiada umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych programów badawczych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze role; dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]

gdzie:

Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5)

w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)

h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)

S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen

i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 1. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0
 2. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0
 3. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0
 4. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5
 5. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0
 6. dla pozostałych: 0,0

Przypisując współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym.

Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.

2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Uzyskana ocena

w skali od … do ...

Waga przedmiotu

Wynik

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydat z dyplomem zagranicznym powinien mieć potwierdzoną znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem.

W przypadku braku takiego dokumentu kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Komisji rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w całości w języku polskim.

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest punktowana, ale pozytywny wynik takiej rozmowy jest warunkiem koniecznym przystąpienia do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Przedstawienie się kandydata i sprawdzenie tożsamości kandydata.
 2. Przedstawienie przez kandydata ogólnych informacji o dotychczasowym przebiegu kształcenia (ok. 5 minut).
 3. Wypowiedź kandydata na temat wybranego przez siebie odkrycia naukowego z dyscypliny astronomia lub nauki fizyczne – na poziomie popularnym (ok. 5 minut).
 4. Zakończenie rozmowy.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2022 r., od godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 26-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Fizyki